• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI BAĞLAMINDA HAZIRLANAN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHERS’ OPINIONS ON SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS THAT PREPARED IN THE CONTEXT OF 2018 TURKISH CURRICULUM )

Yazar : Cafer ÇARKIT    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 22-34
    


Özet
Türkçe dersinin temel amacı öğrencilere anadili bilinci kazandırarak Türkçeyi etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için kullanılan temel öğretim araçlarının başında ders kitapları gelir. Ülkemizde 2018 yılında Türkçe Desi Öğretim Programı çağın gereklerine göre güncellenmiştir. Buna bağlı olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında yeni ders kitapları basılmış ve okutulmaya başlamıştır. Bu çalışmada 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre hazırlanmış ortaokul Türkçe ders kitaplarına yönelik öğretmen görüşleri araştırılmaktadır. Böylece yeni basılan ders kitaplarının uygulama süreci hakkında bir bakış açısı oluşturmak amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi Kayseri merkez ilçelerinde görev yapan 12 Türkçe öğretmenidir. Araştırma neticesinde elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre öğretmenler kitaplarda okuma anlama ve yazma etkinliklerini yeterli görürken dinleme ve konuşma etkinliklerini yetersiz bulmaktadır. Ayrıca öğretmenler metin seçimi, öğrenci seviyelerinin gözetilmemesi, metinlerin sınıf düzeylerinde tekrarı gibi konularında kitaplara eleştiri getirmektedir. Görüşme yapılan öğretmenler ders kitaplarının daha nitelikli hale gelmesi için öğrencilerin ilgisini çekecek metinlere yer verilmesi, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine dönük etkili ve yeterli düzeyde etkinliğin bulunması, kitapların zengin bir görsel içeriğe sahip olması, metinlerin öğrenci seviyelerine uygun seçilmesi, daha çok deyim ve atasözü çalışmasına yer verilmesi, öğretmen kılavuz kitaplarının yeniden basılması gibi öneriler sunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öğretim Programı, Türkçe Ders Kitabı, Öğretmen, Görüş, Değerlendirme

Abstract
The main objective of the Turkish course is to enable students to use Turkish effectively by gaining native language awareness. The main teaching tools used to accomplish this aim are textbooks. In 2018, the Turkish Curriculum was updated according to the requirements of the age. Consequently, in 2018-2019 academic year, new textbooks were published and started to be taught. In this study, teachers' opinions about Turkish textbooks that prepared according to 2018 Turkish Curriculum are investigated. Thus, it is aimed to create a perspective about the application process of newly published textbooks. Qualitative research method was used in the research and the research data were collected by semi-structured interview form. The sample of the research is 12 Turkish teachers working in the central districts of Kayseri. The data obtained from the research were analyzed by content analysis. According to the results of the research, while teachers find the reading comprehension and writing activities sufficient they find the listening and speaking activities inadequete. In addition, teachers criticize books on text selection, non-observance of student levels and repetition of texts at classroom levels. The interviewed teachers should include the texts that will be of interest to the students in order to make the textbooks more qualified, to have effective and sufficient level of activity for the development of listening and speaking skills, to have a rich visual content of the books, to select the texts in accordance with the student levels and proverbs and reprinting the teacher's guide books.

Keywords
Curriculum, Turkish Textbook, Teacher, Opinion, Evaluation
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri