Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access10 . SayıEditor
Ekrem KALAN

Assistant Editor
Munkhtulga RINCHINHOROL

ANKARA  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Dorjpurev KHATANBAATAR  
DOĞU MOĞOLİSTAN’IN DELGERHAN DAĞI BÖLGESİNDEKİ TUNÇ DEVRİ MEZARLARI Ss, 01-08
BRONZE AGE GRAVES IN THE DELGERKHAAN MOUNTAIN AREA OF EASTERN MONGOLIA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ariyajav BATÇULUUN  
ORTA DÖNEM MOĞOLCASINDAKİ BAZI İSLAMÎ TERİMLER ÜZERİNE Ss, 09-25
ON SOME ISLAMIC TERMS IN THE MIDDLE MONGOLIAN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Chuluunkhuugyn VANCHIGDASH  
BİSHRELT-AM BÖLGESİNDEKİ XİONGNU MEZARI Ss, 26-41
XIONGNU GRAVE IN BISHRELT-AM SITE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Myagmarsuren DASHZVEG  
KUZEYDOĞU ASYA'DA ENERJİ İŞBİRLİĞİ VE MOĞOLİSTAN Ss, 42-46
ENERGY COOPERATION IN NORTHEAST ASIA AND MONGOLIA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Naranbaatar BAASANSUREN  
OTLAKTAKİ GELENEK VE REFORMLA İLGİLİ KONULAR Ss, 47-50
ISSUES REGARDING TRADITION AND REFORM IN THE PASTURE LAND
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Delgerhuu NARANTSATSRAL  
MOĞOL ÜNİVERSİTELERİNDE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 51-62
COMPARISON OF CULTURAL STUDIES CURRICULUM IN MONGOLIAN UNIVERSITIES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Punsag AMARMEND  
CENGİZ HAN İLE İLGİLİ BOZUK PARALARIN ULUSLARARASI ALANDAKİ YERİ ÜZERİNE Ss, 63-71
ON THE COIN CONNECTED WITH CHINGGIS KHAAN WITHIN THE INTERNATIONAL SCOPE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Munkhtulga RINCHINHOROL  
TERH YAZITLARINDA GİZLİ İKİ ASYA NEHRİNİN ADI Ss, 72-78
TWO INNER ASIAN RIVER NAMES IN TERKH INSCRIPTION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tseden TSETSEGJARGAL  
MOĞOLİSTAN’DA KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Ss, 79-93
WOMEN'S NGO’S IN MONGOLIA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ichinkhorloo LKHAGVASUREN  
ALTAY URANHAYLARI: MADDI KÜLTÜR VE AILE YAPISI (Tarihi ve Etnografik Araştırma. 19. Yy Sonları ve 20. Yy Başları) Ss, 94-136
THE ALTAI URIANKHAINS : MATERIAL CULTURE AND FORM OF THE FAMILY. (The Historical and Ethnographical Investigation. Late XIX - Early XX centuries)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Paul D. BUELL  
KOREA AS PART OF THE MONGOLIAN WORLD: PATTERNS AND DIFFERENCES Ss, 137-146
MOĞOL DÜNYASININ BİR PARÇASI OLARAK KORE: ÖRNEKLER VE FARKLILIKLAR
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dashtseveg TUMEN  
GOBI BÖLGESİNDE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA VE KAZI (Ganzagad Bölgesinde Arkeolojik Anıtlar) Ss, 147-154
ARCHAEOLOGICAL SURVEY AND EXCAVATION IN GOBI REGION (Archaeological Monuments in Ganzagad Area)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökçe YÜKSELEN PELER  
ÜÇ ÜLKEYE BÖLÜNMÜŞ ÇOK DİLLİ BİR HALK: HAMNİGANLAR VE DİL DURUMLARI Ss, 155-170
A MULTILINGUAL PEOPLE DIVIDED INTO THREE COUNTRIES: KHAMNIGANS AND THEIR LANGUAGE SITUATION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent GÜL  
ARAP HARFLİ MOĞOLCA SÖZLÜKLERDE MEYVE ADLARI Ss, 171-180
FRUIT NAMES IN THE MONGOLIAN DICTIONARIES WITH ARABIC ALPHABET
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslı ÇANDARLI ŞAHİN  
BİR İSTİLA BİR DÖNÜŞÜM: MOĞOL İSTİLASININ KUMAN/KIPÇAKLARA ETKİSİ Ss, 181-190
AN İNVASION, A TRANSFORMATİON: EFFECT OF MONGOL İNVASİON ON CUMAN/KİPCHAKS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nilgün DALKESEN  
ALAN-GOA KÜLTÜ VE MOĞOL HANEDANLIKLARINDA KADININ ÖZGÜN KONUMU Ss, 191-201
CULT OF ALAN-GHO’A AND THE UNIQUE POSITION OF WOMEN IN THE CHINGGISID DYNASTIES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özkul ÇOBANOĞLU  
MOĞOLISTAN TÜRKOLOJISI ÜZERINE BAZI TESPITLER Ss, 202-207
SOME EXPERIMENTS ON MONGOLIAN TURKOLOGY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdenetuya PÜREVDORJ  
CHOSON HANEDANLIĞI’NDA KORE KAYNAKLARINDA MOĞOL DİLİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR Ss, 208-218
THE STUDY OF KOREAN SOURCES ON MONGOLIAN LANGUAGE IN CHOSŎN DYNASTY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Buket BULUK Bekir EŞİTTİ Mustafa BOZ  
SOSYAL MEDYANIN KULLANIM AMAÇLARI: ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ Ss, 219-234
THE PURPOSES OF SOCIAL MEDIA USAGE: THE SAMPLE OF UNIVERSITY EMPLOYEES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuz EMRE  
SESLI KITAP OKUMA ETKINLIĞINDE, ANNENIN KÜLTÜREL SERMAYESININ ÇOCUĞUN OKUL ÖNCESI OKURYAZARLIK GELIṢIMINE ETKISI Ss, 235-255
THE INFLUENCE OF MOTHER’S CULTURAL CAPITAL ON DEVELOPMENT OF CHILD’S PRESCHOOL LITERACY IN BOOK READING ACTIVITY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat AYGEN  
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 256-276
A STUDY ON EUROPEAN CHARTER OF LOCAL SELF GOVERNMENT: THE CASE OF TURKEY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sevgi KÖK  
İSTANBUL VE SAİNT PETERSBURG ŞEHİRLERİNİN YÖNETİM YAPISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Ss, 277-297
A COMPARATIVE INVESTIGATION ON THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE CITIES OF SAINT PETERSBURG AND ISTANBUL
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

HERBERT FRANKE Translator: Kutluay ERK  
ORTA MOĞOLCA TURFAN TAKVİM FRAGMANI Ss, 298-330
MIDDLE MONGOLIAN CALENDER FRAGMENT FROM TURFAN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 45
Today Total : 259
Total : 221385

Adress :ANKARA
Phone :0506 509 32 59 Fax :
Email :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri