Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessSon SayıEditor
Ekrem KALAN

Assistant Editor
Munkhtulga RINCHINHOROL

ANKARA  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note


Dorjpurev KHATANBAATAR  
DOĞU MOĞOLİSTAN’IN DELGERHAN DAĞI BÖLGESİNDEKİ TUNÇ DEVRİ MEZARLARI Ss, 01-08
BRONZE AGE GRAVES IN THE DELGERKHAAN MOUNTAIN AREA OF EASTERN MONGOLIA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ariyajav BATÇULUUN  
ORTA DÖNEM MOĞOLCASINDAKİ BAZI İSLAMÎ TERİMLER ÜZERİNE Ss, 09-25
ON SOME ISLAMIC TERMS IN THE MIDDLE MONGOLIAN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Chuluunkhuugyn VANCHIGDASH  
BİSHRELT-AM BÖLGESİNDEKİ XİONGNU MEZARI Ss, 26-41
XIONGNU GRAVE IN BISHRELT-AM SITE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Myagmarsuren DASHZVEG  
KUZEYDOĞU ASYA'DA ENERJİ İŞBİRLİĞİ VE MOĞOLİSTAN Ss, 42-46
ENERGY COOPERATION IN NORTHEAST ASIA AND MONGOLIA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Naranbaatar BAASANSUREN  
OTLAKTAKİ GELENEK VE REFORMLA İLGİLİ KONULAR Ss, 47-50
ISSUES REGARDING TRADITION AND REFORM IN THE PASTURE LAND
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Delgerhuu NARANTSATSRAL  
MOĞOL ÜNİVERSİTELERİNDE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 51-62
COMPARISON OF CULTURAL STUDIES CURRICULUM IN MONGOLIAN UNIVERSITIES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Punsag AMARMEND  
CENGİZ HAN İLE İLGİLİ BOZUK PARALARIN ULUSLARARASI ALANDAKİ YERİ ÜZERİNE Ss, 63-71
ON THE COIN CONNECTED WITH CHINGGIS KHAAN WITHIN THE INTERNATIONAL SCOPE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Munkhtulga RINCHINHOROL  
TERH YAZITLARINDA GİZLİ İKİ ASYA NEHRİNİN ADI Ss, 72-78
TWO INNER ASIAN RIVER NAMES IN TERKH INSCRIPTION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tseden TSETSEGJARGAL  
MOĞOLİSTAN’DA KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Ss, 79-93
WOMEN'S NGO’S IN MONGOLIA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ichinkhorloo LKHAGVASUREN  
ALTAY URANHAYLARI: MADDI KÜLTÜR VE AILE YAPISI (Tarihi ve Etnografik Araştırma. 19. Yy Sonları ve 20. Yy Başları) Ss, 94-136
THE ALTAI URIANKHAINS : MATERIAL CULTURE AND FORM OF THE FAMILY. (The Historical and Ethnographical Investigation. Late XIX - Early XX centuries)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Paul D. BUELL  
KOREA AS PART OF THE MONGOLIAN WORLD: PATTERNS AND DIFFERENCES Ss, 137-146
MOĞOL DÜNYASININ BİR PARÇASI OLARAK KORE: ÖRNEKLER VE FARKLILIKLAR
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dashtseveg TUMEN  
GOBI BÖLGESİNDE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA VE KAZI (Ganzagad Bölgesinde Arkeolojik Anıtlar) Ss, 147-154
ARCHAEOLOGICAL SURVEY AND EXCAVATION IN GOBI REGION (Archaeological Monuments in Ganzagad Area)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökçe YÜKSELEN PELER  
ÜÇ ÜLKEYE BÖLÜNMÜŞ ÇOK DİLLİ BİR HALK: HAMNİGANLAR VE DİL DURUMLARI Ss, 155-170
A MULTILINGUAL PEOPLE DIVIDED INTO THREE COUNTRIES: KHAMNIGANS AND THEIR LANGUAGE SITUATION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent GÜL  
ARAP HARFLİ MOĞOLCA SÖZLÜKLERDE MEYVE ADLARI Ss, 171-180
FRUIT NAMES IN THE MONGOLIAN DICTIONARIES WITH ARABIC ALPHABET
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslı ÇANDARLI ŞAHİN  
BİR İSTİLA BİR DÖNÜŞÜM: MOĞOL İSTİLASININ KUMAN/KIPÇAKLARA ETKİSİ Ss, 181-190
AN İNVASION, A TRANSFORMATİON: EFFECT OF MONGOL İNVASİON ON CUMAN/KİPCHAKS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nilgün DALKESEN  
ALAN-GOA KÜLTÜ VE MOĞOL HANEDANLIKLARINDA KADININ ÖZGÜN KONUMU Ss, 191-201
CULT OF ALAN-GHO’A AND THE UNIQUE POSITION OF WOMEN IN THE CHINGGISID DYNASTIES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özkul ÇOBANOĞLU  
MOĞOLISTAN TÜRKOLOJISI ÜZERINE BAZI TESPITLER Ss, 202-207
SOME EXPERIMENTS ON MONGOLIAN TURKOLOGY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdenetuya PÜREVDORJ  
CHOSON HANEDANLIĞI’NDA KORE KAYNAKLARINDA MOĞOL DİLİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR Ss, 208-218
THE STUDY OF KOREAN SOURCES ON MONGOLIAN LANGUAGE IN CHOSŎN DYNASTY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Buket BULUK Bekir EŞİTTİ Mustafa BOZ  
SOSYAL MEDYANIN KULLANIM AMAÇLARI: ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ Ss, 219-234
THE PURPOSES OF SOCIAL MEDIA USAGE: THE SAMPLE OF UNIVERSITY EMPLOYEES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuz EMRE  
SESLI KITAP OKUMA ETKINLIĞINDE, ANNENIN KÜLTÜREL SERMAYESININ ÇOCUĞUN OKUL ÖNCESI OKURYAZARLIK GELIṢIMINE ETKISI Ss, 235-255
THE INFLUENCE OF MOTHER’S CULTURAL CAPITAL ON DEVELOPMENT OF CHILD’S PRESCHOOL LITERACY IN BOOK READING ACTIVITY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat AYGEN  
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 256-276
A STUDY ON EUROPEAN CHARTER OF LOCAL SELF GOVERNMENT: THE CASE OF TURKEY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sevgi KÖK  
İSTANBUL VE SAİNT PETERSBURG ŞEHİRLERİNİN YÖNETİM YAPISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Ss, 277-297
A COMPARATIVE INVESTIGATION ON THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE CITIES OF SAINT PETERSBURG AND ISTANBUL
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

HERBERT FRANKE Translator: Kutluay ERK  
ORTA MOĞOLCA TURFAN TAKVİM FRAGMANI Ss, 298-330
MIDDLE MONGOLIAN CALENDER FRAGMENT FROM TURFAN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

  DUYURU

  Call for Papers

  International Journal of Euroasian Researchers

  “Kipchak Special Issue”

   

  International Journal of Euroasian Researchers

  is an open access and fully refereed journal

  devoted to research in all fields of Eurasian

  history, Russian language, Turkish language

  and literature, Middle East, Central Asia,

  culture, anthropology and folklore.

  The aim of the special issue is to

  bring together articles on history,

  language and culture of Kipchaks.

  Topics

  History of Kipchaks

  Ethnogenesis of Kipchaks

  Kipchaks Beyond the Boundaries of the

  Eurasian Steppe

  The Structures of Everyday Life of Kipchaks

  Religio-Cultural System in Kipchaks

  Historical and Modern Kipchak Language

  Historical and Modern Kipchak Texts

  Archeology of Kipchaks

  Important Dates

  Deadline for submission: June 1, 2017

  Final manuscript due: October 15, 2017

   

  Editorial Team

  Dr. Kutluay Erk (Co-Guest Editor)                          Dr. Yaroslav Pylypchuk (Co-Guest Editor)

  kutluay.erk@windowslive.com                                bachman@meta.ua

   

  Authors interested in publishing in the special issue should upload papers with a 300-500 word abstract on  http://www.avrasyad.com. Authors of the selected proposals will then be notified to submit their full length articles. Manuscripts will be subject to anonymous review by a panel of experts.


Counter

Online Visitors : 88
Today Total : 1
Total : 1892

Adress :ANKARA
Phone :0506 509 32 59 Fax :
Email :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri