Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessSon SayıEditor
Özkul ÇOBANOĞLU

Assistant Editor
Seyfullah YILDIRIM

ANKARA  2018

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note


Özkul ÇOBANOĞLU  
KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER Ss, 1-9
THE TRANSFORMATİONS FROM KAM TO BAKSI AND EMÇİ İN THE KAZAK FOLK CULTURE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gamze ÖKSÜZ  
TÜRK VE RUS MİTOLOJİLERİNDE MİTİK DÜNYA, ÖLÜM VE RUH ANLAYIŞI Ss, 10-29
THE MYTHIC WORLD, CONCEPTION OF DEATH AND SOUL IN TURKISH AND RUSSIAN MYTHOLOGIES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet ÖZBEK Yusuf ESMER  
TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İŞGÜCÜ İHTİYACI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 30-39
A RESEARCH ON LABOR FORCE REQUİREMENT IN TURKİSH READY-WEAR INDUSTRY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahu CAVLAZOĞLU DAVULCU  
ANADOLU’DA YAZILMIŞ İLK TÜRKÇE TIP KİTAPLARINDAN BİRİ BÂH-NÂME-İ PÂDİŞÂHÎ TERCÜMESİ Ss, 40-52
ONE OF THE FİRST TURKİSH MEDİCAL BOOKS WRİTTEN İN ANATOLİA THE TRANSLATİON OF BÂH-NÂME-İ PÂDİŞÂHÎ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali SÖNMEZ Vedat ÇALIŞKAN  
OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI Ss, 53-71
TRADITIONAL FAIRS IN ÇANAKKALE SINCE THE OTTOMAN PERIOD
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslı MANAV  
SALİH BİN CELALEDDİN'İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 72-121
SALIH BIN CELALEDDIN'S WORK ON EGYPTIAN HISTORY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aylin ERASLAN  
BİR ADAK RİTÜELİ OLARAK BİBİ MÜŞKÜL Ss, 122-138
BİBİ MÜŞKÜL AS A RITUAL VOW
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aysun GÜNDÜZ ÖNAL  
BATI ANTALYA’DA TARİHÎ YAPILARDAN KAYNAKLANAN YER ADLARI ÜZERİNE Ss, 139-150
THE PLACE NAMES İN WEST ANTALYA ORİGİNATED FROM HİSTORİCAL BUİLDİNGS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK Duygu KAÇAR, Orkun ALPTEKİN  
MİMARİ MEKÂN KURGUSUNDA DOLU-BOŞ TEORİSİ: ESOGÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MEŞELİK KAMPÜSÜ Ss, 151-160
SOLID – VOID THEORY IN ARCHITECTURAL SPACE: ESOGÜ FACULTY OF SCIENCE AND LITERATURE, MESELIK CAMPUS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe DURGUN KAYGISIZ  
YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMİKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ Ss, 161-174
DYNAMICS OF POVERTY AND INCOME INEQUALITY: DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS ON SELECTED EUROPE AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahanur Garan GÖKŞEN  
ROMANTİK ŞAİRDEN MELANKOLİK OKURA: AHMET MİTHAT EFENDİ VE HÜSEYİN RAHMİ’NİN ŞİİR OKUYAN KADINLARI Ss, 175-186
MELANCHOLİC READİNG BY ROMANTİC POET: WOMEN READİNG POETRİES OF AHMET MİTHAT EFENDİ AND HÜSEYİN RAHMİ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Berna ÜSTÜN  
TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ Ss, 187-207
THE DESIGN INTEGRITY OF THE PROGRAMMATIC STRUCTURES IN TURKISH HOUSE SPACE FICTION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ceylan YILDIRIM  
GÜNDAY’IN ZİYAN ROMANININ FRANSIZCA ÇEVİRİSİ: ASKERİ SÖYLEMLERİN AKTARIMINDA İDEOLOJİK BAĞLAMIN TEMSİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 208-231
THE FRENCH TRANSLATION OF HAKAN GÜNDAY'S NOVEL ZİYAN: EVALUATION OF THE REPRESENTATION OF IDEOLOGICAL CONTEXT IN THE TRANSFERENCE OF MILITARY DISCOURSES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Duygu KAMACI GENCER  
TDK TÜRKÇE SÖZLÜK’TE ESKİMİŞ KULLANIM ETİKETİ ÜZERİNE Ss, 232-240
OLD-FASHIONED USAGE LABEL IN TDK TURKISH DICTIONARY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebru GÜHER  
ARŞİV BELGELERİYLE CEBEL-İ BEREKET SANCAĞI’NDA 1915 YILINDAKİ ERMENİ TEHCİRİ Ss, 241-260
ARMENİAN DEPORTATİONS İN 1915 İN THE ARCHIVE DOCUMENTS CEBEL-İ BEREKET SANJAK
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebru GÜVENEN  
HOCA DEHHÂNÎ DİVANI’NIN DİL BİLGİSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Ss, 261-283
ON THE HOCA DEHHANİ'S DİVAN'S GRAMATİCAL FEATURES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Efecan KARAGÖL  
MUHİBBÎ'NİN BİR GAZELİNİ ŞERH DENEMESİ Ss, 285-295
COMMENTARY A LYRİC OF MUHİBBÎ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ekrem MEMİŞ  
HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI Ss, 296-303
THE REFLECTIONS OF HURRIAN-MITANNIAN PARTNERSHIP ON ANCIENT NEAR EAST HISTORY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emine ATMACA Özlem GÜZEL  
ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI Ss, 304-328
VILLAGE NAMES OF KORKUTELİ DISTRICT OF ANTALYA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Baran ARSLAN Erkan NUR  
TEKNOLOJİNİN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI Ss, 329-347
NEW CHILD OF TECHNOLOGY: K GENERATION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emrah AYDEMİR  
DEMİR PERDE ÜLKELERİNDE RADIO FREE EUROPE: 1956 POZNAN AYAKLANMASI ve 1956 MACAR AYAKLANMASI Ss, 349-358
RADIO FREE EUROPE IN IRON CURTAIN COUNTRIES: 1956 POZNAN UPRISING AND 1956 HUNGARIAN UPRISING
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Eray BAYRAMOL  
RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ Ss, 359-369
GOEBEN AND BRESLAU CRİSİS İN RUSSİAN DİPLOMATİC DOCUMENTS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Eren Alper YILMAZ  
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI Ss, 370-382
HUMANITARIAN ASSISTANCE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS ON SYRIANS IN TURKEY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkam TEMİR Fırat YALDIZ  
ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NIN RUS BASININA YANSIMASI: İZVESTİYA GAZETESİ ÖRNEĞİ Ss, 383-399
REFLECTION OF OPERATION OLIVE BRANCH ON THE RUSSIAN PRESS: EXAMPLE OF IZVESTIA NEWSPAPER
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Filiz GÜVEN  
KADINLIĞIN İNŞA OTORİTELERİ Ss, 400-414
CONSTRUCTION AUTHORITIES OF WOMANHOOD
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Faruk DEMİRKOL  
TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL Ss, 415-434
REVENUE STANDARD FROM CUSTOMER CONTRACTS: 5 STAGE MODEL
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İ. Gülsel SEV  
KUTADGU BİLİG’İ “PEK, ÇOK” ANLAMLI SÖZCÜKLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME Ss, 435-452
EVALUATING KUTADGU BILIG IN TERMS OF WORDS MEANING “PEK, ÇOK”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan ALP  
DONALD JOHN TRUMP ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN SİYASETTE KADINA YÖNELİK AYRIMCI SÖYLEM ÖRNEKLERİ Ss, 453-466
THROUGH DONALD JOJN TRUMP SAMPLE DİSCRİMİNATORY DİSCOURSE AGAİNST WOMEN İN POLİTİCS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan DEĞERLİ Nezihe TÜFEKCİ  
TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Ss, 467-488
DETERMINATION OF THE HEALTH LITERACY LEVEL OF THE SOCIETY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice SOMÇAĞ  
BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN Ss, 489-500
SHOES THAT ARE PRODUCED FROM BEAD WORK (PRISON WORK) UPPERS: MEHMET AKBACAKOĞLU'S COLLECTION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim ONAY  
UYGURLAR VE T’ANG HANEDANLIĞI ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLER VE ELÇİLER Ss, 501-519
DIPLOMATIC RELATIONS AND AMBASSADORS BETWEEN THE UYGHURS AND T’ANG DYNASTY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlker YAKIN  
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PODCAST TASARIMINDA ARCS-V MODELİ KULLANIMI: MOTİVASYONEL TAKTİK SEÇİMLERİ Ss, 520-541
USİNG ARCS-V MODEL İN FOREİGN LANGUAGE EDUCATİON PRESERVİCE TEACHERS’ PODCAST DESİGN: SELECTİONS OF MOTİVATİONAL TACTİCS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fuat KORKMAZER Reha SAYDAN  
KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Ss, 542-561
AN APPLİCATİON ON THE EFFECT OF THE PERCEİVED INSTİTUTİONAL REPUTATİON ON THE ORGANİZATİONAL COMMİTMENT OF EMPLOYEES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Himmet HÜLÜR Kemal AVCI Oğuzhan ŞENEL Selin AKINÇ  
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNİN DIŞ PAYDAŞLAR AÇISINDAN İTİBARI Ss, 562-583
THE CORPORATE REPUTATION OF BOLU ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY FROM THE POINT OF EXTERNAL STAKEHOLDERS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet DÖNMEZ  
ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞÎD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI Ss, 584-600
FERTILITY AND SOCIETY PERCEPTION MURSHID-İ KAMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDE AS A MODEL PERSON IN ALEVISM
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ŞEKER  
BAHRÎ MEMLÛKLER DÖNEMİ’NDE ADLİYE SARAYLARI Ss, 601-612
THE COURTHOUSES IN THE BAHRI MAMLUKS PERIOD
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Meryem ARSLAN  
TÜRKMANCA VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ Ss, 613-631
DEUKİSCH AND WORD TYPES: THE KELSTERBACH EXAMPLE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat ORHUN  
TÜRK DİLLERİNİN BİLGİSAYARLI AKTARILMASI HAKKINDA İNCELEME Ss, 632-648
A SURVEY ABOUT MACHİNE TRANSLATİON OF TURKİC LANGUAGES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serdar YETİŞEN Musa TÜRKOĞLU  
TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 649-675
COMPARISON OF THE STRATEGIC PLANS OF THE STATE UNIVERSITIES ESTABLISHED IN 2008 IN TURKEY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ÖZTÜRK  
AYASTEFANOS VE BERLİN ANTLAŞMALARI ARASI SÜRECİN ÇARLIK RUSYA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 676-687
PERSPECTİVE OF TSARİST RUSSİA PERİOD OF BETWEEN SAN STEFANO AND BERLİN TREATİES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mürşit IŞIK  
KAMU ÇALIŞANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ Ss, 688-704
ATTITUDES OF PUBLIC OFFICIALS REGARDING IN-SERVICE TRAINING: EXAMPLE OF ISPARTA PROVINCE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nedim BAKIRCI Hüseyin Kürşat TÜRKAN  
KIRGIZ MASALLARINDA FAKİRLİK Ss, 705-714
POVERTY IN KIRGHIZ FAIRY TALES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nilüfer İLHAN  
RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ Ss, 715-730
THE MADNESS ASPECT OF LOVE İN THE NOVELS OF “SPİRİT MAN”, “MUSEUM OF İNNOCENCE” AND “ŞANZELİZE WEDDİNG HALL”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur Kemal YILMAZ  
TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ: COĞRAFİ BÖLGE BELEDİYE BİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ Ss, 731-752
LOCAL GOVERNMENT UNİONS İN TURKEY: A RESEARCH AND MODEL PROPOSAL ON GEOGRAPHİCAL REGİON MUNİCİPALİTY UNİONS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman TUTAL  
ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK Ss, 753-775
UNİVERSİTY CAMPUS AND ACCESSİBİLİTY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kağan Çağrı KARACA Özlem KÖROĞLU  
RESTORAN ATMOSFERİNİN TEKRAR ZİYARET NİYETİNE ETKİSİ: AKIŞ DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ Ss, 776-797
THE EFFECT OF RESTAURANT ATMOSPHERE ON REVISIT INTENTIONS: THE MEDIATING ROLE OF FLOW EXPERIENCE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ruhi ERSOY  
KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI Ss, 798-807
THE CULTURAL GEOPOLİTİCS OF THE CAUCASUS AND THE TURKİSH WORLD
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek ŞAHİN Savaş DURMUŞ  
TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME, İHRACAT VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ Ss, 808-825
THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP CAUSALITY BETWEN ECONOMIC GROWTH, EXPORT AND STOCK PRICES IN TURKEY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Savaş ŞAHİN  
TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI Ss, 826-839
THE THEMATIC CLASSIFICATION STUDY OF THE PLACES IN TURKMENISTAN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selcen ÖZKAN  
DÂRÜ’L-FÜNÛNDAN ÜNİVERSİTEYE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ Ss, 840-856
MENTAL CONVERSION IN TURKISH HIGHER EDUCATION FROM DÂRÜ’L-FÜNÛN TO UNIVERSITY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selçuk GÜNDÜZ Gönül REYHANOĞLU  
KADİM KENTİN KİMLİĞİ ANTAKYA UZUN ÇARŞI Ss, 857-871
IDENTİTY OF ANCİENT CİTY ANTİOCH; "UZUN ÇARŞI"
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selim ÖZCAN  
TANZİMAT DÖNEMİNDEKİ TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE AMASYA ŞEHİR NÜFUSUNUN MESLEKİ YAPISI Ss, 872-897
THE PROFESSİON STUCTURE OF AMASYA POPULATİON RELATED TO THE TEMETTUAT BOOK İN REFORM PERİOD
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe Nur İPEK Seniha Ünay SELÇUK  
SANAT ESERİNİN KENDİNDEN BAŞKA REFERANSI YOK MUDUR? Ss, 898-908
ISN’T THERE ANY OTHER REFERENCE TO THE ARTWORK APART FROM ITSELF?
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serdar UĞURLU  
MUDURNU’DA TASAVVUF Ss, 909-926
SUFISM IN MUDURNU
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan DENİZ Onur YÜKSEL  
SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 927-934
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE IMAGE PERCEPTION AND HOSPITAL COMMITMENT OF HEALTHCARE CONSUMERS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seven ERDOĞAN  
ÇİN VE RUSYA’NIN ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ KAPSAMINDAKİ ETKİLEŞİMİ Ss, 935-947
THE INTERRACTION OF CHINA AND RUSSIA WITHIN THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sibel OĞUZ HAÇAT F. Betül DEMİR  
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018) Ss, 948-973
EVALUATION OF THE DOCTORAL DISSERTATIONS CONDUCTED ON SOCIAL STUDIES EDUCATION (2002-2018)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman FİDAN  
ÇİZGİ DİZİLERDE GELENEKSEL MÜZİK KULLANIMINA UYGULAMALI HALKBİLİMİ PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ Ss, 974-984
A REVİEW WİTHİN THE SCOPE OF APPLİED FOLKLORE ON USİNG TRADİTİONAL MUSİC İN THE ANİMATED CARTOON
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rukiye ÇELİK Şerife Alev UYSAL  
ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 985-1005
A QUALITATIVE STUDY ON MOBBING FROM THE EXPERIENCES OF LECTURERS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğçe ERDAL  
ZİYARET YERLERİ BAĞLAMINDA ÂŞIKLIK ile VELİ KÜLTÜNÜN BİRLEŞİMİ (Karacaoğlan ve Kul Emin Örneği) Ss, 1006-1019
IN THE CONTEXT OF THE HOLY VISITING PLACES THE ASHIK TRADITION COMBINATION OF WITH THE SAINT CULT (The Cases of Karacaoğlan and Kul Emin)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yalçın KAHYA  
BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK MİZAH: SOSYAL MEDYADA SPOR TEMALI ‘CAPS’ KÜLTÜRÜ Ss, 1020-1030
HUMOR AS A COMMUNICATION TOOL: SPORTS-BASED 'CAPS' CULTURE ON THE SOCIAL MEDIA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vahap ONEN  
MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI Ss, 1031-1044
ANALYSİS OF RELATİONSHİP BETWEEN BRAND TRUST BRAND LOYALTY AND BRAND PREFERENCE: STATİONERY INDUSTRY APPLİCATİON
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan TİYEK Mahmut DOĞAN  
AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI Ss, 1045-1059
SOCIAL ASSISTANCE APPLICATIONS AK PARTY PERIOD (2002-2015)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nuran TUNCER Neslihan AVCI  
YETİŞTİRME YURDUNDAN ANNELİĞE GİDEN YOLCULUK; KORUMA ALTINDA BÜYÜYEN KADINLARIN ANNELİK DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 1060-1087
A JOURNEY FROM THE ORPHANAGE TO MOTHERHOOD A QUALITATIVE STUDY ON THE EXPERIENCES OF THE WOMEN RAISED UNDER PROTECTION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil ÇETİN  
KAZAKLAR TÜRKLERİNDE ÇOCUK İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLER VE ÇOCUK TERBİYESİ Ss, 1088-1101
CHILD-RELATED CEREMONIES AND BRINGING UP IN KAZAKH TURKS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yılmaz YEŞİL Muhammet KOÇAK  
TÜRKÇE VE ALMANCA’DAKİ KÖPEK İLE İLGİLİ DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRMASI Ss, 1102-1112
COMPARISON OF PHRASES RELATED TO DOGS IN TURKISH AND GERMAN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

H.Nurgül BEGİÇ  
ANKARA ÇUBUK KÖYLERİNDE GELENEKSEL GELİN GİYSİLERİ Ss, 1113-1131
ANKARA ÇUBUK KÖYLERİNDE GELENEKSEL GELİN GİYSİLERİ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sacide ÇOBANOĞLU  
KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 1132-1139
AN FOLKLORİSTİCAL ANAYSES OF THE MOTİF OF THE AŞİK GAME İN THE KAZAK VERSİON OF THE KÖROĞLU EPİCS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sertan ALİBEKİROĞLU  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YARI YARDIMCI FİİLLER Ss, 1140-1147
SEMI-AUXILIARY VERBS IN TURKISH
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan ALPAGU  
KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ Ss, 1148-1167
THE ROLE OF CRİSİS İN THE ECONOMY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yalçın KAYALI Esra BÜYÜKBAHÇECİ  
TÜRK VE HİNT MİTOLOJİLERİNDE DOĞAL FENOMENLER: GÜNEŞ VE AY Ss, 1168-1183
NATURAL PHENOMENES IN TURKISH AND INDEX MYTHOLOGY: SUN AND AY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 58
Today Total : 259
Total : 221385

Adress :ANKARA
Phone :0506 509 32 59 Fax :
Email :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri