Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessSon SayıEditor
Dr. Elvettin AKMAN

Assistant Editor
Dr. Murşit IŞIK

ANKARA  2018

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note


Şeniz ANBARLI BOZATAY  
GAGAUZ KİMLİĞİ VE SİYASAL ÖZERKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE MOLDOVA KAMU YÖNETİMİ REFORMLARININ GAGAUZ YERİ (GAGAUZ ÖZERK BÖLGESİ) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-19
AN EVALUATION OF THE MOLDOVAN PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS IN TERMS OF GAGAUZ YERI (THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA), GAGAUZ IDENDITY AND POLITICAL AUTONOMY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elvettin AKMAN Murşit IŞIK  
KAMU ÇALIŞANLARINDA İNTERNETSİZ KALMA KORKUSU (NETLESSFOBİ): ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 20-37
NETLESSPHOBIA OF PUBLIC OFFICERS: A STUDY IN ISPARTA PROVINCE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent ESKİN Sema DOĞANAY  
AKSARAY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ÇEVRE POLİTİKALARININ İNCELENMESİ Ss, 38-54
INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL POLICIES IN CASE STUDY: AKSARAY MUNICIPALITY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çiğdem AKMAN Ahmet ÖZASLAN  
TÜRKİYE’DE STRATEJİK PLANLAMA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN STRATEJİK PLANLARI NE SÖYLÜYOR? Ss, 55-90
STRATEGIC PLANNING IN TURKEY: WHAT DOES THE STRATEGIC PLANNINGS OF THE METROPOLITAN MUNICIPALITIES SAY?
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hazal Ilgın BAHÇECI Seçil Gül MEYDAN YILDIZ  
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE İMAR PLANLAMASI VE BELEDİYELERİN SÜREÇ İÇİNDEKİ YERİ Ss, 91-107
ZONING AND LAND-USE PLANNING IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS AND THE ROLE OF MUNICIPALITIES IN THE PROCESS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erhan ÖRSELLİ Erdal BAYRAKCI Niyazi KARABULUT  
E-DEMOKRASİYİ E-KATILIM ÜZERİNDEN OKUMAK: KAVRAMSAL BİR ANALİZ Ss, 108-126
APPROACHING E-DEMOCRACY THROUGH E-PARTICIPATION: A CONCEPTUAL ANALYSIS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hicran HAMZA ÇELİKYAY  
TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM REFORMLARI BAĞLAMINDA YENİ KENT YÖNETİM YAPISI Ss, 127-140
NEW URBAN MANAGEMENT STRUCTURE IN THE CONTEXT OF LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN TURKEY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Levent MEMİŞ  
AKILLI TEKNOLOJİLER VE TÜRKİYE'DE YEREL KAMUSAL MESELELERE YANSIMALARI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE YÖNELİK BİR İNCELENME Ss, 141-163
SMART TECHNOLOGİES AND REFLECTİONS ON LOCAL PUBLİC ISSUES İN TURKEY: A REVİEW OF METROPOLİTAN MUNİCİPALİTİES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa KOCAOĞLU Emine ŞENER  
KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖRDE BİR KARŞILAŞTIRMA Ss, 164-175
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTRAPRENEURSHIP, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND SOCIAL CAPITAL: A PUBLIC AND PRIVATE SECTOR COMPARISON
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serdal AFŞAR Murşit IŞIK  
TÜRKİYE’DE MEVSİMSEL İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ VE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR MANİSA ALAŞEHİR ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ Ss, 176-192
STUDİES OF SEASONAL LABOR MOBİLİTY AND SEASONAL AGRİCULTURAL WORKER PROBLEMS ENCOUNTERED BY LİFE İN TURKEY: MANİSA / ALAŞEHİR EXAMPLE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Kürşat ACAR  
ENTELEKTÜEL SERMAYE BİRİKİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM POLİTİKALARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 193-215
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT POLICIES IN ENTELECTURAL CAPITAL: SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY SAMPLE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salih BATAL Kubilay TUĞLU  
ENDÜSTRİ 4.0 ve YENİ TEKNOLOJİLER KARŞISINDA YEREL YÖNETİMLERDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER Ss, 216-232
CHANGES IN LOCAL ADMINISTRATIONS THROUGH THE IMPACT OF INDUSTRY 4.0 AND NEW TECHNOLOGIES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tugay ARAT Elif UYGUN  
OTEL İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ (KONYA’DA BİR ARAŞTIRMA) Ss, 233-253
THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN HOTEL BUSINESS (A RESEARCH IN KONYA)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vasfiye ÇELİK  
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DEMOKRASİ AÇIĞINI KAPATMA YOLLARDAN BİRİ OLARAK EUROSEPTİSİZM VE BU KAVRAMIN TÜRKİYE’DEKİ KARŞILIĞI Ss, 254-272
EUROSCEPTICISM AS ONE OF THE WAYS OF CLOSING THE DEMOCRATIC DEFICIT IN EUROPEAN UNION AND THE CONTENTS OF THIS CONCEPT IN TURKEY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Erhan SUMMAK  
KURUMSAL İTİBAR OLUŞUMUNDA HALKLA İLİŞKİLER FONKSİYONU: BİR AVM UYGULAMASI Ss, 273-294
THE FUNCTION OF PUBLIC RELATIONS IN ESTABLISHING CORPORATE REPUTATION: A SHOPPING CENTRE APPLICATION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinan YAZICI  
KAMU YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN TOPLUMSAL ALGISI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Ss, 295-317
SOCIAL PERCEPTION OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN PUBLIC ADMINISTRATION: A FIELD RESEARCH
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Eren Alper YILMAZ Serhan ÜNAL  
TÜRKİYE’DEKİ KAMU POLİTİKALARININ SURİYELİ SIĞINMACILARIN UYUM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI Ss, 318-330
REFLECTIONS OF PUBLIC POLICIES OF TURKEY ON ADAPTATION PROCESS OF SYRIANS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşen SATIR REYHAN  
YENİ BİR EKOFELSEFİ YAKLAŞIM OLARAK MURRAY BOKCHİN’İN SOSYAL EKOLOJİSİ Ss, 331-341
AS A NEW ECO-PHILOSOPHICAL APPROACH MURRAY BOKCHIN'S SOCIAL ECOLOGY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 44
Today Total : 291
Total : 181331

Adress :ANKARA
Phone :0506 509 32 59 Fax :
Email :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri