• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


21 SayıEditör
Nezir TEMUR

Editör Yardımcısı
Filiz GÜVEN

ANKARA  Mart 2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşe ALKAN Hüseyin MERTOL Gamze MERTOL  
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI ss.1-11
THE USE OF REBUS AS A DIFFERENTIATION EXAMPLE IN SPECIFICALLY TEACHING STUDENTS 'COMPUTER TECHNOLOGY COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702886
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali SÖNMEZ  
ANADOLU’DAN KAÇIRILAN MİRAS: TROYA HAZİNELERİ ss.12-40
HERITAGE SMUGGLED FROM ANATOLIA: THE TREASURES OF TROİA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702893
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aysel ERDOĞAN  
TÜRKİSTAN’DA RUS İŞGALLERİNİN BİR PARÇASI: TRANS- HAZAR DEMİRYOLU PROJESİ (1879-1903) ss.41-60
A PART OF RUSSIAN OCCUPATIONS IN TURKISTAN: TRANS-CASPIAN RAILWAY PROJECT (1879-1903)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702897
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu KAMACI GENCER  
GENEL TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE TANIMLAMA SORUNU: SÜT ANA MADDESİ ss.61-77
DEFINITION PROBLEM IN GENERAL TURKISH DICTIONARIES: THE MAIN ENTRY OF MILK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702902
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim ÖZKAN  
CUMHURİYETİN 10. YILINDA TAŞPINAR DERGİSİNDE YAYIMLANAN MANİLERİN FOLKLOR VE İDEOLOJİ EKSENİNDE BİR DEĞERLENDİRMESİ ss.78-92
AN ASSESSMENT OF MÂNİS PUBLISHED IN TAŞPINAR JOURNAL IN THE 10TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC FROM THE PERSPECTIVE OF FOLKLORE AND IDEOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702905
Özet | Abstract | Tam Metin |


Koray ÜSTÜN  
ENGELLERİ EDEBİYATLA AŞMAK: ENGELLİ YAZARLARIN TÜRK EDEBİYATI TARİHİNE KATKILARI ss.93-104
OVERCOMING THE OBSTACLES WITH LITERATURE: THE CONTRIBUTION MADE BY DISABLED AUTHORS TO TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702914
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlsever RAMİ  
KONSTANTİN BAZİLİ’NİN YENİ KONSTANTİNOPOLİS YAZILARI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.105-117
A STUDY OF NEW ESSAYS ON CONSTANTINOPLE OF KONSTANTIN BASILI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702924
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet AKKAN Nadire Emel AKHAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNCEL OLAYLARI ARGÜMANTASYON TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRMELERİ ss.118-139
PRESERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ EVALUATION OF CURRENT EVENTS BY USING ARGUMENTATION TECHNIQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702930
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nabi Kobotarian AZEROĞLU Roghaiyeh AZİZPOUR  
İRAN TÜRKLERİ’NDE SÖZLÜ GELENEK BAĞLAMINDA ÂŞIK ‎DESTANLARI VE MİLLİ BİLİNÇ ss.140-150
THE EPIC STORY AND NATIONAL CONSCIOUSNESS IN THE ‎CONTEXT OF ORAL TRADITION IN IRAN TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702937
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ümit KAHRAMAN Osman Tayyar ÇELİK  
ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME ss.151-177
A THEMATIC REVIEW ON RESEARCH ON TEACHER EMPOWERMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702937
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turgay KABAK  
BAMSI BEYREK BOYUNUN TRABZON VARYANTI BASI BÖYREK ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.178-197
AN INVESTİGATİON ON BASİ BÖYREK EPİC STORY- A TRABZON VERSİON OF BAMSİ BEYREK EPİC STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.631996
Özet | Abstract | Tam Metin |


Burak KÜRKÇÜ  
DEĞİŞEN GÜÇ ALGISI EKSENİNDE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE ULUS DEVLETİN GÜVENLİK İNŞASI ss.198-210
THE CONCEPT OF SECURITY CULTURE UNDER THE CHANGING DYNAMICS FOR PERCEPTION OF POWER AND SECURITY BUILDING OF THE NATION STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.650676
Özet | Abstract | Tam Metin |


Raşit ÇÖLOĞLU  
CUSUP MAMAY'IN TOLTOY DESTANI’NDA ETNİK YAPI ss.211-229
ЭТНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В ЭПОСЕ "ТОЛТОЙ" ЖУСПА МАМАЙ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.629509
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra KIZILAY  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ* ss.230-240
INVESTIGATION OF METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TOWARDS ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.633966
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özer ÖZBOZDAĞLI  
5 TEMMUZ 1902 SELANİK DEPREMİ ss.241-250
THE SSALONIKI JULY 5, 1902 EARTHQUAKE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.654037
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu BOY Gökay DURMUŞ Sibel Sadi YILMAZ  
LiSELERDE KARS’IN TARiHi VE EDEBi YÖNÜNÜN ELE ALINMASI ss.251-278
DISCUSSION OF KARS IN TERMS OF HISTORY AND LITERATURE IN HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.702971
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÖZKAN  
RUANDA'YI HATIRLAMAK: JEAN PHILIPPE STASSEN'İN DÉOGRATIAS İSİMLİ GRAFİK ROMANINDA TARİH, BELLEK VE SOYKIRIM ss.279-289
REMEMBERING RWANDA: HISTORY, MEMORY AND GENOCIDE IN JEAN PHILIPPE STASSEN’S WORK DÉOGRATIAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.679788
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çetin KAYA  
XIII. YÜZYIL BÜYÜK MOĞOL ULUSU’NDA KAĞAN VE HAN UNVANLARININ KULLANIMINA DAİR BİR İNCELEME ss.290-297
A STUDY ON THEUSAGE OF KHAGANANDKHAN İN GREAT MONGOLİANULUS İN THE13TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.661403
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veysel LİDAR Hande ALTAR LİDAR  
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VARYASYON KURAMI ss.298-314
A NEW APPROACH IN COMPARATIVE LITERATURE: THE VARIATION THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.656079
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÇETİN  
İNGİLİZ KONSÜL RAPORLARINA GÖRE 19. YÜZYILIN SONUNDA OSMANLI LİMANLARINDA TİCARİ HAYATIN BELİRLEYENLERİ ss.315-346
THE DETERMINANTS OF THE COMMERCIAL LIFE IN THE OTTOMAN PORTS ACCORDING TO THE BRITISH CONSULAR REPORTS AT THE END OF THE 19TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.650139
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turan KOCABIYIK Esra AKSOY Türker TEKER  
MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ ss.347-365
THE INFLUENCE OF MACROECONOMİC VARİABLES ON THE PRİCE OF PARK MAVERA III REAL ESTATE CERTİFİCATE WİTH TODA-YAMAMOTO ANALYSİS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.703027
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri