English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Avrasya Dergisi

Hızlı Erişim10 . SayıEditör
Ekrem KALAN

Editör Yardımcısı
Munkhtulga RINCHINHOROL

ANKARA  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDorjpurev KHATANBAATAR  
DOĞU MOĞOLİSTAN’IN DELGERHAN DAĞI BÖLGESİNDEKİ TUNÇ DEVRİ MEZARLARI Ss, 01-08
BRONZE AGE GRAVES IN THE DELGERKHAAN MOUNTAIN AREA OF EASTERN MONGOLIA
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ariyajav BATÇULUUN  
ORTA DÖNEM MOĞOLCASINDAKİ BAZI İSLAMÎ TERİMLER ÜZERİNE Ss, 09-25
ON SOME ISLAMIC TERMS IN THE MIDDLE MONGOLIAN
Özet | Abstract | Tam Metin |

Chuluunkhuugyn VANCHIGDASH  
BİSHRELT-AM BÖLGESİNDEKİ XİONGNU MEZARI Ss, 26-41
XIONGNU GRAVE IN BISHRELT-AM SITE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Myagmarsuren DASHZVEG  
KUZEYDOĞU ASYA'DA ENERJİ İŞBİRLİĞİ VE MOĞOLİSTAN Ss, 42-46
ENERGY COOPERATION IN NORTHEAST ASIA AND MONGOLIA
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naranbaatar BAASANSUREN  
OTLAKTAKİ GELENEK VE REFORMLA İLGİLİ KONULAR Ss, 47-50
ISSUES REGARDING TRADITION AND REFORM IN THE PASTURE LAND
Özet | Abstract | Tam Metin |

Delgerhuu NARANTSATSRAL  
MOĞOL ÜNİVERSİTELERİNDE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 51-62
COMPARISON OF CULTURAL STUDIES CURRICULUM IN MONGOLIAN UNIVERSITIES
Özet | Abstract | Tam Metin |

Punsag AMARMEND  
CENGİZ HAN İLE İLGİLİ BOZUK PARALARIN ULUSLARARASI ALANDAKİ YERİ ÜZERİNE Ss, 63-71
ON THE COIN CONNECTED WITH CHINGGIS KHAAN WITHIN THE INTERNATIONAL SCOPE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Munkhtulga RINCHINHOROL  
TERH YAZITLARINDA GİZLİ İKİ ASYA NEHRİNİN ADI Ss, 72-78
TWO INNER ASIAN RIVER NAMES IN TERKH INSCRIPTION
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tseden TSETSEGJARGAL  
MOĞOLİSTAN’DA KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Ss, 79-93
WOMEN'S NGO’S IN MONGOLIA
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ichinkhorloo LKHAGVASUREN  
ALTAY URANHAYLARI: MADDI KÜLTÜR VE AILE YAPISI (Tarihi ve Etnografik Araştırma. 19. Yy Sonları ve 20. Yy Başları) Ss, 94-136
THE ALTAI URIANKHAINS : MATERIAL CULTURE AND FORM OF THE FAMILY. (The Historical and Ethnographical Investigation. Late XIX - Early XX centuries)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Paul D. BUELL  
KOREA AS PART OF THE MONGOLIAN WORLD: PATTERNS AND DIFFERENCES Ss, 137-146
MOĞOL DÜNYASININ BİR PARÇASI OLARAK KORE: ÖRNEKLER VE FARKLILIKLAR
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dashtseveg TUMEN  
GOBI BÖLGESİNDE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA VE KAZI (Ganzagad Bölgesinde Arkeolojik Anıtlar) Ss, 147-154
ARCHAEOLOGICAL SURVEY AND EXCAVATION IN GOBI REGION (Archaeological Monuments in Ganzagad Area)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçe YÜKSELEN PELER  
ÜÇ ÜLKEYE BÖLÜNMÜŞ ÇOK DİLLİ BİR HALK: HAMNİGANLAR VE DİL DURUMLARI Ss, 155-170
A MULTILINGUAL PEOPLE DIVIDED INTO THREE COUNTRIES: KHAMNIGANS AND THEIR LANGUAGE SITUATION
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent GÜL  
ARAP HARFLİ MOĞOLCA SÖZLÜKLERDE MEYVE ADLARI Ss, 171-180
FRUIT NAMES IN THE MONGOLIAN DICTIONARIES WITH ARABIC ALPHABET
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı ÇANDARLI ŞAHİN  
BİR İSTİLA BİR DÖNÜŞÜM: MOĞOL İSTİLASININ KUMAN/KIPÇAKLARA ETKİSİ Ss, 181-190
AN İNVASION, A TRANSFORMATİON: EFFECT OF MONGOL İNVASİON ON CUMAN/KİPCHAKS
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün DALKESEN  
ALAN-GOA KÜLTÜ VE MOĞOL HANEDANLIKLARINDA KADININ ÖZGÜN KONUMU Ss, 191-201
CULT OF ALAN-GHO’A AND THE UNIQUE POSITION OF WOMEN IN THE CHINGGISID DYNASTIES
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkul ÇOBANOĞLU  
MOĞOLISTAN TÜRKOLOJISI ÜZERINE BAZI TESPITLER Ss, 202-207
SOME EXPERIMENTS ON MONGOLIAN TURKOLOGY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdenetuya PÜREVDORJ  
CHOSON HANEDANLIĞI’NDA KORE KAYNAKLARINDA MOĞOL DİLİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR Ss, 208-218
THE STUDY OF KOREAN SOURCES ON MONGOLIAN LANGUAGE IN CHOSŎN DYNASTY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buket BULUK Bekir EŞİTTİ Mustafa BOZ  
SOSYAL MEDYANIN KULLANIM AMAÇLARI: ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ Ss, 219-234
THE PURPOSES OF SOCIAL MEDIA USAGE: THE SAMPLE OF UNIVERSITY EMPLOYEES
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz EMRE  
SESLI KITAP OKUMA ETKINLIĞINDE, ANNENIN KÜLTÜREL SERMAYESININ ÇOCUĞUN OKUL ÖNCESI OKURYAZARLIK GELIṢIMINE ETKISI Ss, 235-255
THE INFLUENCE OF MOTHER’S CULTURAL CAPITAL ON DEVELOPMENT OF CHILD’S PRESCHOOL LITERACY IN BOOK READING ACTIVITY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AYGEN  
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 256-276
A STUDY ON EUROPEAN CHARTER OF LOCAL SELF GOVERNMENT: THE CASE OF TURKEY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi KÖK  
İSTANBUL VE SAİNT PETERSBURG ŞEHİRLERİNİN YÖNETİM YAPISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Ss, 277-297
A COMPARATIVE INVESTIGATION ON THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE CITIES OF SAINT PETERSBURG AND ISTANBUL
Özet | Abstract | Tam Metin |

HERBERT FRANKE Çeviren: Kutluay ERK  
ORTA MOĞOLCA TURFAN TAKVİM FRAGMANI Ss, 298-330
MIDDLE MONGOLIAN CALENDER FRAGMENT FROM TURFAN
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DUYURU

  Makale Çağrısı

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  “Kıpçak Özel Sayısı”

   

  Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

  Avrasya tarihi, Rus dili, Türk dili ve edebiyatı,

  Orta Doğu, Orta Asya, kültür, antropoloji ve

  folklorun tüm alanlarında araştırmaya ayrılmış,

  açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Bu özel

  sayının amacı, Kıpçakların tarihi, dili ve kültürü

  üzerine yazılmış makaleleri bir araya getirmektir.

  Konular

  Kıpçakların Tarihi

  Kıpçakların Etnik Kökeni

  Avrasya Steplerinin Ötesinde Kıpçaklar

  Kıpçakların Günlük Hayatı

  Kıpçakların Dinî-Kültürel Hayatı

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Dili

  Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Metinleri

  Kıpçak Arkeolojisi

  Önemli Tarihler

  Teslim tarihi: 1 Ekim, 2017 

  Yayımlanma tarihi: 15 Ekim, 2017

   

  Editörler

  Dr. Kutluay Erk (Misafir Editor)                              

  kutluay.erk@windowslive.com                               

  Dr. Yaroslav Pylypchuk (Misafir Editor)

  bachman@meta.ua

   

  Özel sayı için yayın göndermek isteyen

  yazarların http://www.avrasyad.com adresine

  300-500 kelimelik bir özetle birlikle makalelerini

  yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler kör

  hakemlik sistemiyle değerlendirilecektir.


  DUYURU

  Ocak 2018 sayısı "İran Türkleri" konulu olup editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapacaktır.


  DUYURU

  Dergimize yazı göndermek için "Üyelik" linki aracılığıyla dergiye üye olmanız gerekmektedir.

   


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri