• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


11 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı
Kürşat ÖNCÜL

ANKARA  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTürkan ARIK GADİRZADE  
AZERBAYCAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE HIDIR-NEBI BAYRAMI ss.1-8
KHİDR-NEBİ HOLİDAY İN AZERBAİJAN TURKİSH CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Asif HACIYEV  
DEDE KORKUT KİTABI`NDA İŞLENMİŞ NADİR SÖZLER HAKKINDA ss.9-22
ABOUT THE RARE WORDS USED IN THE "BOOK OF DEDE GORGUD"

Özet | Abstract | Tam Metin |


Halima KAZIMOVA  
XX YÜZYILIN 80'Lİ YILLARINDA ERMENİLERİN DAĞLIK KARABAĞ BÖLGESİNDE AZERBAYCANLILARA KARŞI BÖLÜCÜLÜK HAREKATI RUSYA TARİHÇİLİĞİNDE ss.23-29
THE AZERBAİJANİ ANTİ-SEPARATİSTMOVEMENT İN THENAGORNO-KARABAKHREGİON OF THEARMENİANS İN THE 80S OF XX. CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Huraman KERİMOVA  
FOLKLOR NƏŞRLƏRİNDƏ VULQAR SÖZLƏRİN VERİLMƏSİ ÜSULLARI ss.30-38
THE METHODS GRANTING OF VULGAR WORDS IN THE PUBLICATION OF FOLKLORE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Meleyke MEMMEDOVA  
AZERBAYCAN VE ANADOLU FOLKLORUNDA MEVSİMİ OYUN VE TEMAŞALAR ss.39-46
THE SEASONAL PLAYS AND SHOWS İN AZERBAİJAN AND ANATOLİA FOLKLORE SUMMARY THE FİRST PERFEC

Özet | Abstract | Tam Metin |


Naile ASKER  
QARS-KAĞIZMAN SƏNƏT ANƏNƏLƏRİ VƏ AŞIQ-ŞAİR SADİQ MİSKİNİ ss.47-55
KARS-KAGIZMAN ART TRADITIONS AND MINSTREL-POET SADIG MISKINI

Özet | Abstract | Tam Metin |


Nizami Muradoglu MEMMEDOV  
MODERN AZERBAYCAN ŞİİRİNDE NEVRUZ ss.56-68
The Novruz in Modern Azerbaijan poem

Özet | Abstract | Tam Metin |


Rena BAHIŞOVA  
ŞIMALİ AZƏRBAYCANIN QARABAĞ REGİONUNDA KİTAB İŞİ VƏ MƏTBUAT (XIX – XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ) ss.69-84
BİBLİOLOGY AND PRESS IN THE KARABAG REGION OF NORTHERN AZERBAIJAN (XIX - BEGINNING OF XX CENTURIES)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Taleh HALİLOV  
XIX. YÜZYILIN SONU XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA NAHÇIVAN'DA MESCİD OKULLARI VE MEDRESELERİ ss.85-92
MESCİD'S CASES AND MEDRESTERS IN NAHCIVAN AT THE END OF THE END OF THE XX. CENTURY OF THE XIX. CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Urak LAFASAOV  
АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ ИЖОДИ: ТАҲЛИЛ ВА ТАВСИФ ss.93-99
ABDULLA KADIRI`S WORK: ANALYSIS AND DESCRIPCION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Toğrul HALİLOV  
GAMİKAYA CEVRESİNDEN BULUNMUŞ YENİ KAYAÜSTÜ RESİMLERİN BAZILARI HAKKINDA ss.100-109
GAMIGAYA PETROGLYPHS FOUND ON SOME OF THE SURROUNDING

Özet | Abstract | Tam Metin |


Almagül ÜMBETOVA Elmira HAMİTOVA  
CUMHURBAŞKANINA İTHAF EDİLEN EZGİLERİN YAPISI ss.110-121
ЕЛБАСЫҒА АРНАУЛАРДЫҢ КӨРКЕМДІК СИПАТЫ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Tehmine BEDELOVA  
MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” ƏSƏRİNDƏ TƏYİNLƏRİN LİNQVOPOETİKASI ss.122-131
ATTRIBUTES IN THE WORK OF MAHAMMAD FUZULI "LEYLI AND MACNUN"

Özet | Abstract | Tam Metin |


ALİ KÖK  
SEYYÎD GİRYÂN CEMÂLEDDÎN KAZÂKÎ DİVANI VE DİL ÖZELLİKLERİ ss.132-150
DIVAN POETRY OF SEYYÎD GIRYÂN CEMÂLEDDÎN KAZÂKÎ AND ITS LANGUAGE PROPERTIES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşin KAPLAN SAYI  
ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN AÇILAN LİSE YAZ OKULU PROGRAMLARININ ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ss.151-162
ANALYSIS OF HIGH SCHOOL SUMMER SCHOOL PROGRAMS OFFERED BY UNIVERSITIES IN TERMS OF LEARNING STYLES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre DAĞAŞAN Devrim Erginsoy OSMANOĞLU, Selma Erdağı TOKSUN  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN KOHLBERG’İN AHLAK GELİŞİM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ ss.163-181
EXAMINING DEDE QORQUT STORIES ACCORDING TO KOHLBERG’S MORAL DEVELOPMENT THEORY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Birol AZAR  
FARKINDALIK EKSENINDE BIR KÜLTÜR AKTARICI: NASRETTIN HOCA ss.182-190
A CULTURE TRANSMITTER ON THE AXIS OF AWARENESS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Birol İPEK  
AZƏRBAYCAN DİLİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ’NDE GEÇEN KUVVETLENDİRME EDATLARI ss.191-198
INTENSIFICATION PARTICLE IN AZERBAIJAN LANGUAGE'S DESCRIPTIVE DICTIONARY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ATEŞ  
SAİM SAKOĞLU’NUN “KIBRIS MASALLARI” ADLI KİTABINDA YER ALAN MİTOLOJİK UNSURLAR ss.199-220
MYTHOLOGİCAL FACTORS IN THE TEXTS OF THE BOOK CALLED “KIBRIS MASALLARI” WRITTEN BY SAİM SAKAOĞLU

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice Kübra UYGUR Ayşegül KOYUNCUOKCA Naime Didem ÖZ  
BİR KÜLTÜRÜN SON TEMSİLCİSİ: MIKSİYE (MUQSİYE) NASRA ŞİMMES HİNDİ- ܡܘܩܣܝܼܝܶܐܢܰܨܪܰܐܫܺܝܼܡܡܶܣܗܺܝܼܢܕܝ VE ARDINDA BIRAKTIKLARI ss.221-241
THE LAST REPRESENTATIVE OF A CULTURE: MUQSIYE NASRA SIMMES HINDI- ܡܘܩܣܝܼܝܶܐܢܰܨܪܰܐܫܺܝܼܡܡܶܣܗܺܝܼܢܕܝ AND WHAT SHE HAS LEFT BEHIND

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet KARAÇALI  
ÖZBEK, KIRGIZ, KAZAK, AZERBAYCAN VE GAGAUZ TÜRKLERİ EKSENİNDE NASREDDİN HOCA FIKRALARININ ORTAK PAYDASI ss.242-257
COMMON SHARE OF NASREDDİN HOCA ANECDOTES İN THE AXİS OF UZBEK, KYRGYZ, KAZAKH, AZERBAİJAN AND GAGAUZ TURKS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğuz DOĞAN  
“YOLÇATILI ” FIKRA TİPİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.258-272
A SURVEY ON "YOLÇATILI" JOKES TYPE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Muharrem ÖZDEN  
BİLECİK AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR ss.273-315
CONTRIBUTIONS OF BILECIK'S ACCENT TO THE COMPILATION DICTIONARY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevgi ILICA  
YAPISÖKÜCÜLÜK VE ALEKSANDR SERGEYEVİÇ PUŞKİN’İN BAHÇESARAY ÇEŞMESİ’Nİ YAPISÖKÜCÜ OKUMA ss.316-329
DECONSTRUCTION AND A DECONSTRUCTIVE READING OF ALEXANDER SERGEYEVICH PUSHKIN’S THE FOUNTAIN OF BAKHCISARAI

Özet | Abstract | Tam Metin |


Soner AKPINAR Büşra ŞAHİN  
ORHAN PAMUK ROMANLARINDA “ÖTEKİ” ss.330-344
THE "OTHER" IN THE ORHAN PAMUK'S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Gözde FİDANOĞLU  
GEORG TRAKL’DA KUTSAL’IN TEZAHÜRLERİ ss.345-353
REFLECTIONS OF THE NEW TESTAMENT IN GEORG TRAKL

Özet | Abstract | Tam Metin |


Gaziz YEŞTANAYEV Kanagat ALTAYBEKOVA  
SAL-SERİLİK GELENEĞİNİN HALEFİ OLARAK ŞAİR OZANLAR ss.354-362
ӘНШІ-АҚЫНДАР – САЛ-СЕРІЛІК ДӘСТҮРДІҢ ЖАЛҒАСЫ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Buket Nur KIRMIZIGÜL  
İSMAİL E. ERÜNSAL, OSMANLI KÜLTÜR TARİHİNİN BİLİNMEYENLERİ, 1. BASKI, İSTANBUL: TİMAŞ YAYINLARI, KASIM 2014, 493 S. ss.363-366
İSMAİL. E. ERÜNSAL, THE MYSTERİES OF CULTURAL HİSTORY OF OTTOMAN EMPİRE, 1. EDİTİON, ISTANBUL: TİMAŞ PUBLİSHİNGS, 2014.

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri