• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


12 SayıEditör
Kutluay ERK

Editör Yardımcısı


Ankara  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTimur KOCAOĞLU  
KARAYCANIN BUGÜNKÜ DURUMU: MYKOLAS FİRKOVİÇİUS İLE MARK LAVRİNOVİÇİUS’LERİN ANISINA ss.1-16
THE PRESENT SITUATION OF THE KARAY LANGUAGE: ANALYSIS OF MYKOLAS FIRKOVICIUS AND MARK LAVRINOVICIUS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Aibolat KUSHKUMBAYEV  
ГЕНЕАЛОГИИ (ШЕЖИРЕ) КАРА-КЫПЧАКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ss.17-29
GENEALOGY (SHEZHIRE) OF KARA-KYPCHAKS AS A HISTORICAL SOURCE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Paolo OGNİBENE  
KIPCHAKS IN THE BATTLES AGAINST THE TATARS ss.30-38
КИПЧАКИ В СРАЖЕНИЯХ ПРОТИВ ТАТАР

Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaroslav PYLYPCHUK  
KIPCHAKS IN THE MIDDLE EAST FROM AN-NASIR MUHAMMAD TO BARQUK ss.39-55
КЫПЧАКИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ОТ АН-НАСИРА МУХАММЕДА ДО БАРКУКА

Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ŞENYÜZ  
ERMENİ HARFLİ KIPÇAK TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER ss.56-67
HENDİADYOİNS İN ARMENO-KİPCHAK

Özet | Abstract | Tam Metin |


Can ÖZGÜR  
MEMLUK KIPÇAKÇASIYLA YAZILMIŞ ESERLERDE KELIME BAŞINDA D- ÜNSÜZÜ ss.68-71
D- CONSONANT İN THE TEXTS WRİTTEN İN MAMELUKE KİPCHAK

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin DURGUT  
KARAY TÜRKÇESİNDEKİ -Adoğon / -ydoğon EKİ ÜZERİNE ss.72-82
ON THE SUFFIX -Adoğon / -ydoğon IN KARAIM TURKIC

Özet | Abstract | Tam Metin |


EDWARD TRYJARSKI Çeviren: Musa Salan  
"ATAMIZIN DUASI"NIN ERMENİ KIPÇAKÇASI BİR VERSİYONU ss.83-90
AN ARMENO-KIPCHAK VERSİON OF THE LORD'S PRAYER

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ekrem KALAN  
GEÇ ORTAÇAĞ’DA İPEK YOLUNDA DİPLOMAT VE AJAN OLARAK TÜCCARLAR ss.91-96
MERCHANTS AS DİPLOMATES AND AGENTS ON LATE MEDİEVAL SİLK ROAD

Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür Kasım AYDEMİR  
KUTADGU BİLİG'DE BİYOİKTİDAR ss.97-102
BIOPOWER IN KUTADGU BİLİG

Özet | Abstract | Tam Metin |


Songül ÇEK  
SİNOP İLİ ÇEVRESİNDEN ÜÇ MENKIBEVİ KAHRAMAN VE ETRAFLARINDA OLUŞAN ANLATI GELENEĞİ ss.103-114
THREE NARRATIVE FIGURES FROM AROUND THE SİNOP PROVINCE AND NARRATE TRADITION ARAOUND THEM

Özet | Abstract | Tam Metin |


Valery STOJANOW  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: А.К. КУШКУМБАЕВ. ГЕНЕАЛОГИЯ (ШЕЖИРЕ) КАРА-КЫПЧАКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК (13 С.) ss.115-116
А.К. КУШКУМБАЕВ. ГЕНЕАЛОГИЯ (ШЕЖИРЕ) КАРА-КЫПЧАКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК (13 С.)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri