• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


13 SayıEditör
Farzaneh DOULATABADİ

Editör Yardımcısı


ANKARA  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşe ATICI ARAYANCAN  
AKKOYUNLU YÖNETİMİNDE MUSULLULAR: SUFİ HALİL BEY ÖRNEĞİ ss.1-12
MUSULLU AND SUFI KHALIL BEY CASE IN AQQOYUNLU ADMINISTRATION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehdi REZAEI Ghazaleh ESMAEİLABADİ  
HORASAN TÜRKÇESİNİN CÜVEYN AĞZI ÜZERİNE ss.13-27
A STUDY OF THE TURKİSH DİALECT OF JOWAYİN İN KHORASAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Farzaneh DOULATABADİ  
ANADOLU VE İRAN TÜRK GÖÇEBE TOPLULUKLARI ARASINDA ORTAKLIKLAR ss.28-37
COMMON POINTS BETWEEN ANATOLIA AND IRAN TURKISH NOMADIC PEOPLE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ulviyye AYDIN  
TÜRKİYE – AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN SON ON YILI (2006-2016): KARDEŞLİKTEN STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE UZANAN YOL ss.38-62
THE LAST TEN YEARS OF TURKEY – AZERBAİJAN RELATİONS (2006-2016): PATH FROM BROTHERHOOD TO STRATEGİC COOPERATİON

Özet | Abstract | Tam Metin |


Cemalettin İPEK  
MESNEVİ’DEKİ HİKÂYELERİN EĞİTİMDE ÖRNEKOLAY YÖNTEMİ VE BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (YÖNETİM BİLİMİ İÇİN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER) ss.63-79
EVALUATION OF MESNEVI STORIES IN TERMS OF CASE STUDY METHOD AND CONTEXT BASED APPROACH (SELECTED STORY SAMPLES FOR ADMINISTRATIVE SCIENCES)

Özet | Abstract | Tam Metin |


İkram ÇINAR  
MANKURTLAŞTIRMA VE ETNOPEDAGOJİ KAVRAMLARINA AYTMATOV GİBİ BAKMAK ss.80-99
TAKING THE CONCEPTS OF ETHNOPEDAGOGY AND MANKURTIZATION FROM THE EYE OF CHINGIZ AITMATOV

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa GÖKÇE  
HAZAR DENİZİ’NDE RUSLAR İLE TÜRKMENLER ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER (18-19. YÜZYILLAR) ss.100-120
RUSSIANS AND TURKMENS COMMERCIAL RELATIONS ON THE CASPIAN SEA (18TH- 19TH CENTURIES)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Hanefi BOSTAN  
TRABZON ŞEHRİNE YÖNELİK İSKÂN UYGULAMALARI ve ŞEHRİN NÜFUSU (XV.–XIX. YÜZYILLAR) ss.121-154
IMPLEMENTATİON TOWARDS SETTLEMENT OF THE CİTY OF TRABZON AND İTS POPULATİON (XV.-XIX. CENTURİES)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem ULU KALIN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ss.155-170
DETERMINING ENVIRONMENTAL LITERACY LEVEL OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Veli Savaş YELOK Zaynabidin ABDIRASHIDOV  
ÇARLIK RUSYA’SINDA BİR KIRIMLININ MÜCADELESİ ss.171-189
THE STRUGGLE OF THE CRIMEAN TATAR IN THE TSARIST RUSSIA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Badegül CAN EMİR  
KEŞİFÇİ BİR KIZDAN VATANSEVERLİK ÖRNEĞİ: ZOYA KOSMODEMYANSKAYA ss.191-203
AN EXAMPLE OF PATRIOTISM FROM A SCOUT GIRL: ZOYA KOSMODEMYANSKAYA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZDEMİR  
HALK HİKÂYELERİNDE İŞLEVLERİN KİŞİLER ARASINDAKİ DAĞILIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME: KEREM İLE ASLI - FERHAT İLE ŞİRİN KARŞILAŞTIRMASI ss.204-220
A RESEARCH ON DİSTRİBUTİON OF FUNCTİONS AMONG CHARACTERS OF FOLK STORİES: A COMPARİSON BETWEEN KEREM AND ASLİ – FERHAT AND SİRİN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZEREN  
RUSÇANIN AĞIZLARINDAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLER - Kuzeydeki Vologod ve Arhangel Ağız Grupları A-B Maddeleri Örneğinde - ss.221-247
TURKIC WORDS IN RUSSIAN DIALECTS - In the case of Vologodsk and Arhangel dialect groups of North dialects A-B -

Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat AYGEN  
ORDU SİYASET İLİŞKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ss.248-266
POLİTİCAL RELATİONS WİTH THE ARMY: THE CASE OF TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünsal TAZEGÜL  
FARKLI TOPLUMLARDAKİ GELENEKSEL GÜREŞLER ss.267-289
TRADITIONAL WRESTLING SPORTS IN DIFFERENT COMMUNITIES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Taner SABANCI  
MEİJİ RESTORASYONUNUN ASKERİ KÖKENLERİ VE JAPONYA MİLİTARİZMİNİN 1930’LARDAKİ DARBE GİRİŞİMLERİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME ss.290-302
A SHORT ASSESSMENT ABOUT THE ROOTS OF MİLİTARY ON MEİJİ RESTORATİON AND JAPAN MİLİTARİSM’S COUP ATTEMPT IN THE 1930S

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan ALPAGU  
EKONOMİNİN TOPLUMSAL GELİŞİM SÜRECİNDEKİ YERİ ss.303-317
THE ROLE OF ECONOMY İN THE SOCİAL DEVELOPMENT PROCESSES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Cafer MUM  
AHMEDÎ’NİN İSKENDER-NÂME MESNEVİSİNDE BİR AŞK-NÂME: “IŞKIYYÂT-I İSKENDER” ss.318-342
AN AŞK-NAME IN AHMEDI’S ISKENDER-NAME MATHNAWI: “IŞKIYYAT-I ISKENDER”

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet GÜNEŞ  
VARLIK VE MEŞRUİYET KAYNAĞI OLARAK DİN VE İNANCIN DEVLET VE TOPLUM İÇİNDEKİ YERİ: OSMANLI DEVLETİ ÖRNEĞİ ss.343-361
PLACE OF RELIGION AND FAITH IN STATE AND SOCİETY AS THE SOURCE OF EXISTENCE AND LEGITIMACY: THE OTTOMAN STATE EXAMPL

Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU  
KANİŞ’TEN MAZAKA’YA ANTİK ÇAĞDA KAYSERİ SİYASİ TARİHİ ss.362-372
KAYSERI POLITICAL HISTORY IN ANTIQUITY FROM KANIS TO MAZAKA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz GÜVEN  
KUTSAL NESNELER BAĞLAMINDA “ALEM GEZDİRMEK” RİTÜELİ ss.373-381
THE RITUAL OF CARRYING THE “ALEM” IN THE CONTENT OF SACRED OBJECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Kazım KALKAN  
ALMANCA VE TÜRKÇE ÖLÜM İLANLARINDAKİ ÖRTMECE SÖZLERDE ÖLÜM ALGISI ss.382-397
DEATH PERCEPTİON İN EUPHEMİSMS İN GERMAN AND TURKİSH DEATH ANNOUNCEMENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Burcu YILMAZ ÇEBİN  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ROMANINDAKİ RÜYA SAHNELERİNİN SİMGESEL BİR OKUMASI ss.398-419
A SYMBOLIC READİNG OF DREAM SCENES in AHMET HAMDİ TANPINAR’S THE TİME REGULATION INSTİTUTE NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL  
BİR ARKETİP OLARAK YILAN ss.420-431
SNAKE AS AN ARCHETYPES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol GÖKŞEN Soner AKPINAR  
SAPMA EKSENİNDE GÜNLÜK DİL VE ŞİİR DİLİ ETKİLEŞİMİ ss.432-442
DEVIATIONS EFFECTS ON THE INTERACTION BETWEEN DAILY LANGUAGE AND POETRY LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |


İnan GÜMÜŞ Özgür Kasım AYDEMİR  
ŞEYH OSMAN BİN ALİ’NİN UMURÜ’L-ÜMERA ADLI ESERİ VE DİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ss.443-456
ON SHEIKH OSMAN BİN ALİ’S WORK CALLED UMURÜ’L-ÜMERA AND ITS LANGUGAGE CHARACTERISTICS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayzat NARMAMBETOVA Çiğdem AKMAN  
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE YEREL YÖNETİMLER ss.457-475
LOCAL GOVERNMENT IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Özet | Abstract | Tam Metin |


Birol İPEK  
TÜRKÇEDE PEKİŞTİRME EDATLARI ss.479-511
REINFORCEMENT PREPOSITIONS IN TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |


Anıl ÇELİK  
YALOVA İLİ YERLİ AĞZINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR ss.512-543
SOME CONTRIBUTIONS TO THE TURKISH TURKİC DIALECTS DICTIONARY FROM THE LOCAL DIALECT OF YALOVA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeliha TEKİN  
YÖNETİCİLİKTE AŞİL SENDROMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ ss.544-562
RELATIONSHIP OF ACHILLES SYNDROME AND OCCUPATIONAL BURNOUT IN MANAGEMENT

Özet | Abstract | Tam Metin |


Dudu Yel YILDIRIM Elvettin AKMAN  
BİR KAMU POLİTİKASI OLARAK İSTİHDAM POLİTİKALARININ UYGULANMASINDA TÜRKİYE İŞ KURUMU(İŞKUR)’NUN ROLÜ: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR İNCELEME ss.563-585
ROLE OF TURKISH EMPLOYMENT AGENCY (İŞKUR) IN THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT POLICIES AS A PUBLIC POLICY: A STUDY IN WESTERN MEDITERRANEAN REGION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinan ATEŞ  
12 EYLÜL 1980 DARBESİ İLE 28 ŞUBAT 1997 DARBESİ ARASINDA DİN-SİYASET İLİŞKİLERİ ve DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI ss.586-607
RELIGION-POLICY RELATIONSHIP and POLICY of RELIGION EDUCATION BETWEEN SEPTEMBER 12, 1980 COUP D’ETAT- FEBRUARY 28, 1997 MILITARY INTERVENTION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayten ATAY  
TARİHİ TÜRK ŞİVELERİNDE BOL- > OL- FİİLİNİN İKTİDAR VE İMKÂN BİLDİRMESİ ÜZERİNE ss.608-631
ON A REPORT COMPETENCY AND OPPORTUNİTY OF VERB BOL- > OL- İN HİSTORİCAL TURKİSH ACCENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |


H.Nurgül BEGİÇ Ceren ÖZ  
ÇANKIRI'DA YAPILAN KIZ KINASI VE ŞENLİK RİTÜELLERİNDE GİYİLEN GELİN GİYSİLERİ ss.632-644
BRIDAL DRESSES IN GIRL’S HENNA AND FESTIVITY CEREMONIES IN CANKIRI

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK Hasan ÜNVER, Orkun ALPTEKİN, T. Mehemmedova BURNAK  
ORTA ASYA TÜRK MİMARİ KÜLTÜRÜNÜN ÇAĞDAŞ BİR YORUMU: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI YAŞAYAN MÜZE PROJESİ ss.645-662
СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ТЮРКСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ: ПРОЕКТ ЖИВОГО МУЗЕЯ ТЮРКСКОГО МИРА ЭСКИШЕХИРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОСМАНГАЗИ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Toğrul HALİLOV Hashem HAMRAHİ , Rouhollah MOHAMMADİ , Mohammad MİRZAEİ  
MUGAN İLÇESİNİN HARABA KARACAĞİL YERLEŞİMİ ss.663-675
KHARABA QARAJAQİL SETTLEMENT İN MOGHAN PLAİN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferhat AĞIRMAN  
ARİSTOTELES: DEVLET-BİREY İLİŞKİSİNDE DEVLETİN ÖNCELİĞİ ss.676-683
ARISTOTLE: STATE PRIORITY IN STATE-INDIVIDUAL RELATIONSHIP

Özet | Abstract | Tam Metin |


Zülfiyye ISMAYIL  
NAHÇIVAN VE TEBRİZ AĞIZLARINDA MORFOLOJİ ÜSULLA SÖZYAPIMININ KIYASLAMALI İNCELENMESİ ss.684-692
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF SPEECH CREATIVITY WITH MORPHOLOGICAL METHOD IN NAKHCHIVAN AND TABRIZ DIALECTS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Musevi Çeviren: Umut BAŞAR - Nasrin ZABETI MIANDOAB  
CÜVEYNÎ’NİN TARİH-İ CİHÂNGÜŞÂ’SINDA YER ALAN TÜRKÇE VE MOĞOLCA KELİMELER ss.693-714
CÜVEYNÎ’NİN TARİH-İ CİHÂNGÜŞÂ’SINDA YER ALAN TÜRKÇE VE MOĞOLCA KELİMELER

Özet | Abstract | Tam Metin |


Medine SIVRI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ERDEBİLLİLER ss.715-720
ARDABAİL'S

Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre YOLCU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TANPINAR’IN SAKLI DÜNYASI ARAYIŞLAR-KEŞİFLER-YORUMLAR, ED. JULİAN RENTZSCH-İBRAHİM ŞAHİN, DOĞU BATI YAYINLARI, ANKARA 2018. ss.721-722
TANPINAR'S HİDDEN WORLD SEEKS-DİSCOVERİES-COMMENTS, ED. JULİAN RENTZSCH-IBRAHİM ŞAHİN, EAST WEST PUBLİCATİONS, ANKARA 2018.

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri