• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


14 SayıEditör
Elvettin AKMAN

Editör Yardımcısı
Murşit IŞIK

ANKARA  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞeniz ANBARLI BOZATAY  
GAGAUZ KİMLİĞİ VE SİYASAL ÖZERKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE MOLDOVA KAMU YÖNETİMİ REFORMLARININ GAGAUZ YERİ (GAGAUZ ÖZERK BÖLGESİ) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.1-19
AN EVALUATION OF THE MOLDOVAN PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS IN TERMS OF GAGAUZ YERI (THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA), GAGAUZ IDENDITY AND POLITICAL AUTONOMY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Elvettin AKMAN Murşit IŞIK  
KAMU ÇALIŞANLARINDA İNTERNETSİZ KALMA KORKUSU (NETLESSFOBİ): ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA ss.20-37
NETLESSPHOBIA OF PUBLIC OFFICERS: A STUDY IN ISPARTA PROVINCE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent ESKİN Sema DOĞANAY  
AKSARAY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ÇEVRE POLİTİKALARININ İNCELENMESİ ss.38-54
INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL POLICIES IN CASE STUDY: AKSARAY MUNICIPALITY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Çiğdem AKMAN Ahmet ÖZASLAN  
TÜRKİYE’DE STRATEJİK PLANLAMA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN STRATEJİK PLANLARI NE SÖYLÜYOR? ss.55-90
STRATEGIC PLANNING IN TURKEY: WHAT DOES THE STRATEGIC PLANNINGS OF THE METROPOLITAN MUNICIPALITIES SAY?

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hazal Ilgın BAHÇECI Seçil Gül MEYDAN YILDIZ  
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE İMAR PLANLAMASI VE BELEDİYELERİN SÜREÇ İÇİNDEKİ YERİ ss.91-107
ZONING AND LAND-USE PLANNING IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS AND THE ROLE OF MUNICIPALITIES IN THE PROCESS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Erhan ÖRSELLİ Erdal BAYRAKCI Niyazi KARABULUT  
E-DEMOKRASİYİ E-KATILIM ÜZERİNDEN OKUMAK: KAVRAMSAL BİR ANALİZ ss.108-126
APPROACHING E-DEMOCRACY THROUGH E-PARTICIPATION: A CONCEPTUAL ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hicran HAMZA ÇELİKYAY  
TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM REFORMLARI BAĞLAMINDA YENİ KENT YÖNETİM YAPISI ss.127-140
NEW URBAN MANAGEMENT STRUCTURE IN THE CONTEXT OF LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Levent MEMİŞ  
AKILLI TEKNOLOJİLER VE TÜRKİYE'DE YEREL KAMUSAL MESELELERE YANSIMALARI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE YÖNELİK BİR İNCELENME ss.141-163
SMART TECHNOLOGİES AND REFLECTİONS ON LOCAL PUBLİC ISSUES İN TURKEY: A REVİEW OF METROPOLİTAN MUNİCİPALİTİES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa KOCAOĞLU Emine ŞENER  
KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖRDE BİR KARŞILAŞTIRMA ss.164-175
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTRAPRENEURSHIP, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND SOCIAL CAPITAL: A PUBLIC AND PRIVATE SECTOR COMPARISON

Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdal AFŞAR Murşit IŞIK  
TÜRKİYE’DE MEVSİMSEL İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ VE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR MANİSA ALAŞEHİR ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ ss.176-192
STUDİES OF SEASONAL LABOR MOBİLİTY AND SEASONAL AGRİCULTURAL WORKER PROBLEMS ENCOUNTERED BY LİFE İN TURKEY: MANİSA / ALAŞEHİR EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman Kürşat ACAR  
ENTELEKTÜEL SERMAYE BİRİKİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM POLİTİKALARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss.193-215
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT POLICIES IN ENTELECTURAL CAPITAL: SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY SAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih BATAL Kubilay TUĞLU  
ENDÜSTRİ 4.0 ve YENİ TEKNOLOJİLER KARŞISINDA YEREL YÖNETİMLERDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER ss.216-232
CHANGES IN LOCAL ADMINISTRATIONS THROUGH THE IMPACT OF INDUSTRY 4.0 AND NEW TECHNOLOGIES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Tugay ARAT Elif UYGUN  
OTEL İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ (KONYA’DA BİR ARAŞTIRMA) ss.233-253
THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN HOTEL BUSINESS (A RESEARCH IN KONYA)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Vasfiye ÇELİK  
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DEMOKRASİ AÇIĞINI KAPATMA YOLLARDAN BİRİ OLARAK EUROSEPTİSİZM VE BU KAVRAMIN TÜRKİYE’DEKİ KARŞILIĞI ss.254-272
EUROSCEPTICISM AS ONE OF THE WAYS OF CLOSING THE DEMOCRATIC DEFICIT IN EUROPEAN UNION AND THE CONTENTS OF THIS CONCEPT IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Erhan SUMMAK  
KURUMSAL İTİBAR OLUŞUMUNDA HALKLA İLİŞKİLER FONKSİYONU: BİR AVM UYGULAMASI ss.273-294
THE FUNCTION OF PUBLIC RELATIONS IN ESTABLISHING CORPORATE REPUTATION: A SHOPPING CENTRE APPLICATION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinan YAZICI  
KAMU YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN TOPLUMSAL ALGISI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI ss.295-317
SOCIAL PERCEPTION OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN PUBLIC ADMINISTRATION: A FIELD RESEARCH

Özet | Abstract | Tam Metin |


Eren Alper YILMAZ Serhan ÜNAL  
TÜRKİYE’DEKİ KAMU POLİTİKALARININ SURİYELİ SIĞINMACILARIN UYUM SÜREÇLERİNE YANSIMALARI ss.318-330
REFLECTIONS OF PUBLIC POLICIES OF TURKEY ON ADAPTATION PROCESS OF SYRIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510057
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşen SATIR REYHAN  
YENİ BİR EKOFELSEFİ YAKLAŞIM OLARAK MURRAY BOKCHİN’İN SOSYAL EKOLOJİSİ ss.331-341
AS A NEW ECO-PHILOSOPHICAL APPROACH MURRAY BOKCHIN'S SOCIAL ECOLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri