• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


15 SayıEditör
Özkul ÇOBANOĞLU

Editör Yardımcısı
Seyfullah YILDIRIM

ANKARA  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzkul ÇOBANOĞLU  
KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER ss.1-9
THE TRANSFORMATİONS FROM KAM TO BAKSI AND EMÇİ İN THE KAZAK FOLK CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509726
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze ÖKSÜZ  
TÜRK VE RUS MİTOLOJİLERİNDE MİTİK DÜNYA, ÖLÜM VE RUH ANLAYIŞI ss.10-29
THE MYTHIC WORLD, CONCEPTION OF DEATH AND SOUL IN TURKISH AND RUSSIAN MYTHOLOGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509729
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÖZBEK Yusuf ESMER  
TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İŞGÜCÜ İHTİYACI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.30-39
A RESEARCH ON LABOR FORCE REQUİREMENT IN TURKİSH READY-WEAR INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509745
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahu CAVLAZOĞLU DAVULCU  
ANADOLU’DA YAZILMIŞ İLK TÜRKÇE TIP KİTAPLARINDAN BİRİ BÂH-NÂME-İ PÂDİŞÂHÎ TERCÜMESİ ss.40-52
ONE OF THE FİRST TURKİSH MEDİCAL BOOKS WRİTTEN İN ANATOLİA THE TRANSLATİON OF BÂH-NÂME-İ PÂDİŞÂHÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509752
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali SÖNMEZ Vedat ÇALIŞKAN  
OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI ss.53-71
TRADITIONAL FAIRS IN ÇANAKKALE SINCE THE OTTOMAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509755
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı MANAV  
SALİH BİN CELALEDDİN'İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE ss.72-121
SALIH BIN CELALEDDIN'S WORK ON EGYPTIAN HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509879
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aylin ERASLAN  
BİR ADAK RİTÜELİ OLARAK BİBİ MÜŞKÜL ss.122-138
BİBİ MÜŞKÜL AS A RITUAL VOW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509883
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aysun GÜNDÜZ ÖNAL  
BATI ANTALYA’DA TARİHÎ YAPILARDAN KAYNAKLANAN YER ADLARI ÜZERİNE ss.139-150
THE PLACE NAMES İN WEST ANTALYA ORİGİNATED FROM HİSTORİCAL BUİLDİNGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509885
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK Duygu KAÇAR, Orkun ALPTEKİN  
MİMARİ MEKÂN KURGUSUNDA DOLU-BOŞ TEORİSİ: ESOGÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MEŞELİK KAMPÜSÜ ss.151-160
SOLID – VOID THEORY IN ARCHITECTURAL SPACE: ESOGÜ FACULTY OF SCIENCE AND LITERATURE, MESELIK CAMPUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509890
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe DURGUN KAYGISIZ  
YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMİKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ ss.161-174
DYNAMICS OF POVERTY AND INCOME INEQUALITY: DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS ON SELECTED EUROPE AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509902
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahanur Garan GÖKŞEN  
ROMANTİK ŞAİRDEN MELANKOLİK OKURA: AHMET MİTHAT EFENDİ VE HÜSEYİN RAHMİ’NİN ŞİİR OKUYAN KADINLARI ss.175-186
MELANCHOLİC READİNG BY ROMANTİC POET: WOMEN READİNG POETRİES OF AHMET MİTHAT EFENDİ AND HÜSEYİN RAHMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509943
Özet | Abstract | Tam Metin |


Berna ÜSTÜN  
TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ ss.187-207
THE DESIGN INTEGRITY OF THE PROGRAMMATIC STRUCTURES IN TURKISH HOUSE SPACE FICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509948
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ceylan YILDIRIM  
GÜNDAY’IN ZİYAN ROMANININ FRANSIZCA ÇEVİRİSİ: ASKERİ SÖYLEMLERİN AKTARIMINDA İDEOLOJİK BAĞLAMIN TEMSİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.208-231
THE FRENCH TRANSLATION OF HAKAN GÜNDAY'S NOVEL ZİYAN: EVALUATION OF THE REPRESENTATION OF IDEOLOGICAL CONTEXT IN THE TRANSFERENCE OF MILITARY DISCOURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509951
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu KAMACI GENCER  
TDK TÜRKÇE SÖZLÜK’TE ESKİMİŞ KULLANIM ETİKETİ ÜZERİNE ss.232-240
OLD-FASHIONED USAGE LABEL IN TDK TURKISH DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509954
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru GÜHER  
ARŞİV BELGELERİYLE CEBEL-İ BEREKET SANCAĞI’NDA 1915 YILINDAKİ ERMENİ TEHCİRİ ss.241-260
ARMENİAN DEPORTATİONS İN 1915 İN THE ARCHIVE DOCUMENTS CEBEL-İ BEREKET SANJAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509960
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru GÜVENEN  
HOCA DEHHÂNÎ DİVANI’NIN DİL BİLGİSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ss.261-283
ON THE HOCA DEHHANİ'S DİVAN'S GRAMATİCAL FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509968
Özet | Abstract | Tam Metin |


Efecan KARAGÖL  
MUHİBBÎ'NİN BİR GAZELİNİ ŞERH DENEMESİ ss.285-295
COMMENTARY A LYRİC OF MUHİBBÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510019
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ekrem MEMİŞ  
HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI ss.296-303
THE REFLECTIONS OF HURRIAN-MITANNIAN PARTNERSHIP ON ANCIENT NEAR EAST HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510023
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine ATMACA Özlem GÜZEL  
ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI ss.304-328
VILLAGE NAMES OF KORKUTELİ DISTRICT OF ANTALYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510030
Özet | Abstract | Tam Metin |


Baran ARSLAN Erkan NUR  
TEKNOLOJİNİN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI ss.329-347
NEW CHILD OF TECHNOLOGY: K GENERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510042
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah AYDEMİR  
DEMİR PERDE ÜLKELERİNDE RADIO FREE EUROPE: 1956 POZNAN AYAKLANMASI ve 1956 MACAR AYAKLANMASI ss.349-358
RADIO FREE EUROPE IN IRON CURTAIN COUNTRIES: 1956 POZNAN UPRISING AND 1956 HUNGARIAN UPRISING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510045
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eray BAYRAMOL  
RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ ss.359-369
GOEBEN AND BRESLAU CRİSİS İN RUSSİAN DİPLOMATİC DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510050
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eren Alper YILMAZ  
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI ss.370-382
HUMANITARIAN ASSISTANCE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS ON SYRIANS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510057
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erkam TEMİR Fırat YALDIZ  
ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NIN RUS BASININA YANSIMASI: İZVESTİYA GAZETESİ ÖRNEĞİ ss.383-399
REFLECTION OF OPERATION OLIVE BRANCH ON THE RUSSIAN PRESS: EXAMPLE OF IZVESTIA NEWSPAPER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510062
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz GÜVEN  
KADINLIĞIN İNŞA OTORİTELERİ ss.400-414
CONSTRUCTION AUTHORITIES OF WOMANHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510069
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer Faruk DEMİRKOL  
TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL ss.415-434
REVENUE STANDARD FROM CUSTOMER CONTRACTS: 5 STAGE MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510076
Özet | Abstract | Tam Metin |


İ. Gülsel SEV  
KUTADGU BİLİG’İ “PEK, ÇOK” ANLAMLI SÖZCÜKLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME ss.435-452
EVALUATING KUTADGU BILIG IN TERMS OF WORDS MEANING “PEK, ÇOK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510082
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan ALP  
DONALD JOHN TRUMP ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN SİYASETTE KADINA YÖNELİK AYRIMCI SÖYLEM ÖRNEKLERİ ss.453-466
THROUGH DONALD JOJN TRUMP SAMPLE DİSCRİMİNATORY DİSCOURSE AGAİNST WOMEN İN POLİTİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510087
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan DEĞERLİ Nezihe TÜFEKCİ  
TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ ss.467-488
DETERMINATION OF THE HEALTH LITERACY LEVEL OF THE SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510093
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice SOMÇAĞ  
BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN ss.489-500
SHOES THAT ARE PRODUCED FROM BEAD WORK (PRISON WORK) UPPERS: MEHMET AKBACAKOĞLU'S COLLECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510107
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim ONAY  
UYGURLAR VE T’ANG HANEDANLIĞI ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLER VE ELÇİLER ss.501-519
DIPLOMATIC RELATIONS AND AMBASSADORS BETWEEN THE UYGHURS AND T’ANG DYNASTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510115
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlker YAKIN  
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PODCAST TASARIMINDA ARCS-V MODELİ KULLANIMI: MOTİVASYONEL TAKTİK SEÇİMLERİ ss.520-541
USİNG ARCS-V MODEL İN FOREİGN LANGUAGE EDUCATİON PRESERVİCE TEACHERS’ PODCAST DESİGN: SELECTİONS OF MOTİVATİONAL TACTİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510123
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fuat KORKMAZER Reha SAYDAN  
KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ss.542-561
AN APPLİCATİON ON THE EFFECT OF THE PERCEİVED INSTİTUTİONAL REPUTATİON ON THE ORGANİZATİONAL COMMİTMENT OF EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510135
Özet | Abstract | Tam Metin |


Himmet HÜLÜR Kemal AVCI Oğuzhan ŞENEL Selin AKINÇ  
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNİN DIŞ PAYDAŞLAR AÇISINDAN İTİBARI ss.562-583
THE CORPORATE REPUTATION OF BOLU ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY FROM THE POINT OF EXTERNAL STAKEHOLDERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510146
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet DÖNMEZ  
ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞÎD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI ss.584-600
FERTILITY AND SOCIETY PERCEPTION MURSHID-İ KAMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDE AS A MODEL PERSON IN ALEVISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510154
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ŞEKER  
BAHRÎ MEMLÛKLER DÖNEMİ’NDE ADLİYE SARAYLARI ss.601-612
THE COURTHOUSES IN THE BAHRI MAMLUKS PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510160
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meryem ARSLAN  
TÜRKMANCA VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ ss.613-631
DEUKİSCH AND WORD TYPES: THE KELSTERBACH EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510174
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat ORHUN  
TÜRK DİLLERİNİN BİLGİSAYARLI AKTARILMASI HAKKINDA İNCELEME ss.632-648
A SURVEY ABOUT MACHİNE TRANSLATİON OF TURKİC LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510178
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar YETİŞEN Musa TÜRKOĞLU  
TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ss.649-675
COMPARISON OF THE STRATEGIC PLANS OF THE STATE UNIVERSITIES ESTABLISHED IN 2008 IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510189
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa ÖZTÜRK  
AYASTEFANOS VE BERLİN ANTLAŞMALARI ARASI SÜRECİN ÇARLIK RUSYA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.676-687
PERSPECTİVE OF TSARİST RUSSİA PERİOD OF BETWEEN SAN STEFANO AND BERLİN TREATİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510192
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mürşit IŞIK  
KAMU ÇALIŞANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ ss.688-704
ATTITUDES OF PUBLIC OFFICIALS REGARDING IN-SERVICE TRAINING: EXAMPLE OF ISPARTA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510198
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nedim BAKIRCI Hüseyin Kürşat TÜRKAN  
KIRGIZ MASALLARINDA FAKİRLİK ss.705-714
POVERTY IN KIRGHIZ FAIRY TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510205
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilüfer İLHAN  
RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ ss.715-730
THE MADNESS ASPECT OF LOVE İN THE NOVELS OF “SPİRİT MAN”, “MUSEUM OF İNNOCENCE” AND “ŞANZELİZE WEDDİNG HALL”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510210
Özet | Abstract | Tam Metin |


Onur Kemal YILMAZ  
TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ: COĞRAFİ BÖLGE BELEDİYE BİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ ss.731-752
LOCAL GOVERNMENT UNİONS İN TURKEY: A RESEARCH AND MODEL PROPOSAL ON GEOGRAPHİCAL REGİON MUNİCİPALİTY UNİONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510215
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman TUTAL  
ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK ss.753-775
UNİVERSİTY CAMPUS AND ACCESSİBİLİTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510218
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kağan Çağrı KARACA Özlem KÖROĞLU  
RESTORAN ATMOSFERİNİN TEKRAR ZİYARET NİYETİNE ETKİSİ: AKIŞ DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ ss.776-797
THE EFFECT OF RESTAURANT ATMOSPHERE ON REVISIT INTENTIONS: THE MEDIATING ROLE OF FLOW EXPERIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510224
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ruhi ERSOY  
KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI ss.798-807
THE CULTURAL GEOPOLİTİCS OF THE CAUCASUS AND THE TURKİSH WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510236
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek ŞAHİN Savaş DURMUŞ  
TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME, İHRACAT VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ ss.808-825
THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP CAUSALITY BETWEN ECONOMIC GROWTH, EXPORT AND STOCK PRICES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510242
Özet | Abstract | Tam Metin |


Savaş ŞAHİN  
TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI ss.826-839
THE THEMATIC CLASSIFICATION STUDY OF THE PLACES IN TURKMENISTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510245
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selcen ÖZKAN  
DÂRÜ’L-FÜNÛNDAN ÜNİVERSİTEYE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ ss.840-856
MENTAL CONVERSION IN TURKISH HIGHER EDUCATION FROM DÂRÜ’L-FÜNÛN TO UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510249
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk GÜNDÜZ Gönül REYHANOĞLU  
KADİM KENTİN KİMLİĞİ ANTAKYA UZUN ÇARŞI ss.857-871
IDENTİTY OF ANCİENT CİTY ANTİOCH; "UZUN ÇARŞI"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510256
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim ÖZCAN  
TANZİMAT DÖNEMİNDEKİ TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE AMASYA ŞEHİR NÜFUSUNUN MESLEKİ YAPISI ss.872-897
THE PROFESSİON STUCTURE OF AMASYA POPULATİON RELATED TO THE TEMETTUAT BOOK İN REFORM PERİOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510407
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Nur İPEK Seniha Ünay SELÇUK  
SANAT ESERİNİN KENDİNDEN BAŞKA REFERANSI YOK MUDUR? ss.898-908
ISN’T THERE ANY OTHER REFERENCE TO THE ARTWORK APART FROM ITSELF?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510406
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar UĞURLU  
MUDURNU’DA TASAVVUF ss.909-926
SUFISM IN MUDURNU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510404
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serkan DENİZ Onur YÜKSEL  
SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss.927-934
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE IMAGE PERCEPTION AND HOSPITAL COMMITMENT OF HEALTHCARE CONSUMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510401
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seven ERDOĞAN  
ÇİN VE RUSYA’NIN ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ KAPSAMINDAKİ ETKİLEŞİMİ ss.935-947
THE INTERRACTION OF CHINA AND RUSSIA WITHIN THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510144
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel OĞUZ HAÇAT F. Betül DEMİR  
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018) ss.948-973
EVALUATION OF THE DOCTORAL DISSERTATIONS CONDUCTED ON SOCIAL STUDIES EDUCATION (2002-2018)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510136
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman FİDAN  
ÇİZGİ DİZİLERDE GELENEKSEL MÜZİK KULLANIMINA UYGULAMALI HALKBİLİMİ PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ ss.974-984
A REVİEW WİTHİN THE SCOPE OF APPLİED FOLKLORE ON USİNG TRADİTİONAL MUSİC İN THE ANİMATED CARTOON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510128
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rukiye ÇELİK Şerife Alev UYSAL  
ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA ss.985-1005
A QUALITATIVE STUDY ON MOBBING FROM THE EXPERIENCES OF LECTURERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510120
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuğçe ERDAL  
ZİYARET YERLERİ BAĞLAMINDA ÂŞIKLIK ile VELİ KÜLTÜNÜN BİRLEŞİMİ (Karacaoğlan ve Kul Emin Örneği) ss.1006-1019
IN THE CONTEXT OF THE HOLY VISITING PLACES THE ASHIK TRADITION COMBINATION OF WITH THE SAINT CULT (The Cases of Karacaoğlan and Kul Emin)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510085
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yalçın KAHYA  
BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK MİZAH: SOSYAL MEDYADA SPOR TEMALI ‘CAPS’ KÜLTÜRÜ ss.1020-1030
HUMOR AS A COMMUNICATION TOOL: SPORTS-BASED 'CAPS' CULTURE ON THE SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510079
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vahap ONEN  
MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI ss.1031-1044
ANALYSİS OF RELATİONSHİP BETWEEN BRAND TRUST BRAND LOYALTY AND BRAND PREFERENCE: STATİONERY INDUSTRY APPLİCATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510075
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan TİYEK Mahmut DOĞAN  
AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI ss.1045-1059
SOCIAL ASSISTANCE APPLICATIONS AK PARTY PERIOD (2002-2015)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510070
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuran TUNCER Neslihan AVCI  
YETİŞTİRME YURDUNDAN ANNELİĞE GİDEN YOLCULUK; KORUMA ALTINDA BÜYÜYEN KADINLARIN ANNELİK DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA ss.1060-1087
A JOURNEY FROM THE ORPHANAGE TO MOTHERHOOD A QUALITATIVE STUDY ON THE EXPERIENCES OF THE WOMEN RAISED UNDER PROTECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510063
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil ÇETİN  
KAZAKLAR TÜRKLERİNDE ÇOCUK İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLER VE ÇOCUK TERBİYESİ ss.1088-1101
CHILD-RELATED CEREMONIES AND BRINGING UP IN KAZAKH TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510058
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yılmaz YEŞİL Muhammet KOÇAK  
TÜRKÇE VE ALMANCA’DAKİ KÖPEK İLE İLGİLİ DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRMASI ss.1102-1112
COMPARISON OF PHRASES RELATED TO DOGS IN TURKISH AND GERMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510054
Özet | Abstract | Tam Metin |


H.Nurgül BEGİÇ  
ANKARA ÇUBUK KÖYLERİNDE GELENEKSEL GELİN GİYSİLERİ ss.1113-1131
ANKARA ÇUBUK KÖYLERİNDE GELENEKSEL GELİN GİYSİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510043
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sacide ÇOBANOĞLU  
KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ ss.1132-1139
AN FOLKLORİSTİCAL ANAYSES OF THE MOTİF OF THE AŞİK GAME İN THE KAZAK VERSİON OF THE KÖROĞLU EPİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510037
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sertan ALİBEKİROĞLU  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YARI YARDIMCI FİİLLER ss.1140-1147
SEMI-AUXILIARY VERBS IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510035
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan ALPAGU  
KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ ss.1148-1167
THE ROLE OF CRİSİS İN THE ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510029
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yalçın KAYALI Esra BÜYÜKBAHÇECİ  
TÜRK VE HİNT MİTOLOJİLERİNDE DOĞAL FENOMENLER: GÜNEŞ VE AY ss.1168-1183
NATURAL PHENOMENES IN TURKISH AND INDEX MYTHOLOGY: SUN AND AY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510021
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri