• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


16 SayıEditör
Ayla KAŞOĞLU

Editör Yardımcısı


ANKARA  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYıldız BİLGE  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ ss.1-18
INVESTİGATİON OF ATTACHMENT STYLES AS MENTAL HEALTH PREDİCTOR İN UNİVERSİTY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543621
Özet | Abstract | Tam Metin |


Asena Gizem YİĞİT Mehmet YİĞİT  
DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE SINIRLI RASYONELİTE: TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE ALGI YANILGISI ÜZERİNE BİR DENEY ss.19-34
BOUNDED RATIONALITY İN FRAMEWORK OF BEHAVIORAL ECONOMICS: AN EXPERIMENT ON THE ILLUSION İN CONSUMER PREFERENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543719
Özet | Abstract | Tam Metin |


Harun KIRILMAZ Hamza ATEŞ, Ali ÜNSAL  
SAĞLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ ss.35-56
THE ROLE ON ECONOMİC GROWTH OF HEALTH INDİCATORS: A PANEL REGRESSİON ANALYSİS ON TURKİC REPUBLİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543720
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem Demirel DÖNMEZ  
ROMANYA-BABADAĞ TÜRK AĞIZLARI ÇERÇEVESİNDE KADIN DİLİNİN KULLANIMI ss.57-71
THE USE OF WOMEN'S LANGUAGE IN THE FRAMEWORK OF ROMANİA AND BABADAG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543721
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar YETİŞEN Hidayet Gizem ÜNLÜ  
YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE PERSPEKTİFİ:2007 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ss.72-89
QUALİTY PERSPECTİVE İN HİGHER EDUCATİON: COMPARATİVE ANALYSİS OF INSTİTUTİONAL EVALUATİON REPORTS OF STATE UNİVERSİTİES ESTABLİSHED İN 2007
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543723
Özet | Abstract | Tam Metin |


Anıl BAŞARAN  
JOHN KENNETH GALBRAİTH’İN İKTİSADİ ANALİZİNDE BOLLUK TOPLUMU, TÜKETİCİ EGEMENLİĞİ VE SOSYAL SORUNLAR ss.90-105
AFFLUENT SOCİETY, CONSUMER SOVEREİGNTY AND SOCİAL PROBLEMS İN THE ECONOMİC ANALYSİS OF JOHN KENNETH GALBRAİTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543724
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlsever RAMİ  
RUS GEZGİN P.A. ÇİHAÇOV’UN TÜRKİYE MEKTUPLARI ESERİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA YAŞAYAN HALKLAR ss.106-113
THE NATIONS LIVING IN THE OTTOMAN EMPIRE IN THE WORK OF “LETTERS ON TURKEY” BY PYOTR ALEXANDROVICH CHIKHACHOV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543728
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kübra YILDIZ ALTIN  
İŞLEVLERİ AÇISINDAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE SAĞALTMA: DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK’TEN GÜNÜMÜZE ss.114-133
THE TREAT İN TERMS OF İTS FUNCTİONS İN THE TURKİSH CULTURE: FROM DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK TO TODAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543729
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk KORUCUK Salih MEMİŞ  
YEŞİL LİMAN UYGULAMALARI PERFORMANS KRİTERLERİNİN DEMATEL YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ ss.134-148
PRİORİTİZİON OF GREEN PORT APPLICATIONS PERFORMANCE CRITERIA WITH DEMATEL METHOD: CASE OF İSTANBUL PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543735
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN  
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ÖZGÜR BİR KADIN BEDENİ İNŞA ETMEK ss.149-164
CONSTRUCTİNG A FREE WOMAN'S BODY İN MODERN TURKİSH LİTERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543737
Özet | Abstract | Tam Metin |


Semra TETİK Bilgehan EMEKLİER, Nihal EMEKLİER  
DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI ss.165-195
INFLUENCE OF TRANSFORMATIVE LEADERSHIP ON INNOVATION AND INNOVATION CULTURE: A FIELD RESEARCH ON THE LARGE-SCALE ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543742
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet YORULMAZ  
LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE İŞ VE GELECEK KAYGISI ss.196-207
ANXIETY OF FUTURE AND FINDING A JOB OF BACHELOR’S DEGREE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543743
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal YILDIZ  
AİLE (EVLİLİK) KURUMUNUN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN ZORLAYICI MADDİ UNSURLAR: BANDIRMA ÖRNEĞİ ss.208-224
DIFFICULT FINANCIAL COMPONENTS THAT IMPRESS FAMILY (MARRIAGE) ESTABLISH: CASE OF BANDIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543746
Özet | Abstract | Tam Metin |


Vahap KARAÇADIR Rukiye ÇELİK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK KAYGI DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA ss.225-238
A STUDY ON DETERMINING HEALTH ANXIETY LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543752
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat KARAÇETİN Leyla AKBAŞ  
YÖNETİMİN YENİ YÜZÜ: Z KUŞAĞININ YÖNETİM TARZI ALGISI VE BEKLENTİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.239-255
THE NEW FACE OF MANAGEMENT: AN INVESTIGATION ON THE PERCEPTION AND EXPECTATION OF THE MANAGEMENT STYLE OF Z
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543754
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elvettin AKMAN  
AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME ss.256-275
THE EFFECT OF THE NOMOPHOBIA ON ACADEMIC SUCCESS: AN EVALUATION ON THE POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS OF SULEYMAN DEMİREL UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543756
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah BALCIOĞULLARI  
İSLAM COĞRAFYACILARININ BİZANS DÖNEMİ İSTANBUL’U VE AYASOFYA’SINA DAİR İZLENİMLERİ ss.276-291
IMPRESSIONS OF ISLAMIC GEOGRAPHERS ON ISTANBUL AND HAGIA SOFIA IN BYZANTINE PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543757
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çiğdem ALDAN KARADEMİR Sena GÖRGÜN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ss.292-313
INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ REFLECTIVE THINKING SKILLS FOR PROBLEM SOLVING AND SELF-REGULATION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543759
Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz Çoban ORAN  
KİMLİK POLİTİKALARININ GÜNDELİK ÜRETİMİ BAĞLAMINDA AVRUPA İMGESİNDE TÜRK KİMLİĞİ ss.314-331
TURKISH IDENTITY IN EUROPEAN IMAGINATION IN THE CONTEXT OF EVERYDAY PRODUCTION OF IDENTITY POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543761
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elza Alışova DEMİRDAĞ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE GENİŞ ZAMAN ÜZERİNE ss.332-344
THE PRESENT SIMPLE TENSE IN TURKEY TURKISH AND AZERBAIJANI TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543763
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet DENİZ Derya KULOĞLU  
EKONOMİ TARİHİNDE AVRUPA VE TÜRKİYEDE KADIN ÇALIŞANLARIN EKONOMİDEKİ EVRİMSEL SÜRECİ ss.345-374
EVOLUTİONAL PROCESS OF FEMALE LABOR İN EUROPEAN AND TURKİSH ECONOMİES İN THE HİSTORY OF ECONOMİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543814
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökay DURMUŞ  
HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR ss.375-398
THE UNDERGROUND REFLECTIONS IN HAKAN GUNDAY’S AZ: A NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543815
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan KARHAN  
PORTFÖY YATIRIMLARI İÇİN FİNANSAL GELİŞME Mİ YOKSA FİNANSAL İSTİKRAR MI? ss.399-413
DOES FINANCIAL DEVELOPMENT OR FINANCIAL STABILITY FOR PORTFOLIO INVESTMENTS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543818
Özet | Abstract | Tam Metin |


Güldesen DENİZCİ Mehmet MARANGOZ  
AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ VE AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ss.414-431
EURASİAN ECONOMİC UNİON AND COMPERATİVE ANALYSİS OF FOREİGN TRADE BETWEEN EURASİAN ECONOMİC UNİON MEMBER COUNTRİES AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543822
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan EVİRGEN Mehmet YORULMAZ  
MHRS ETKİLİLİK ANALİZİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ ss.432-443
EFFECTİVENESS ANALYSİS OF CENTRALİZED PHYSİCİAN APPOİNTMENT SYSTEM: A PUBLİC HOSPİTAL CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543825
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hülya Bayrak AKYILDIZ  
SALÂH BİRSEL’İN DÖRT KÖŞELİ ÜÇGEN’İ VE DENEME-ROMAN ÜZERİNE ss.444-455
ON SALAH BİRSEL'S FOUR CORNERED TRİANGLE AND ESSAY-NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543828
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayten ATAY  
TÜRKÇEDE EKSİZ EDİLGENLİK (PASİFLİK) İFADESİ ss.456-465
THE EXPRESSION OF PASSIVITY (PASSIVE FORM) WITHOUT AFFIX IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543830
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine ATMACA  
KAYGUSUZ ABDAL’IN DİVANI’NDA ESKİ TÜRKÇE İZLER ss.466-506
THE TRACES OF OLD TURKİSH İN THE DİVAN OF KAYGUSUZ ABDAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543834
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arif SARI  
RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ? ss.507-515
WERE THE RAMADANİDS AN ÜÇOK CLAN İN ORİGİN?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543837
Özet | Abstract | Tam Metin |


Himmet BÜKE  
MİLLİ HAFIZA: YÖRÜKLERDE ATALAR SÖZÜ ss.516-525
NATIONAL MEMORY: ATTENDS IN THE YÖRÜKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543840
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed TAŞKESENLİGİL  
RUS DİLİNDE ZITLIK BİLDİREN ПРИ, У, ОТ ÖN EKLERİNİN SEMANTİK ANALİZLERİ ss.526-541
SEMANTIC ANALYSIS OF PREFİXES PRİ, OT, U THAT EXPRESS CONTRAST MEANİNG IN RUSSIAN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543842
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nalan OVA  
BİR GEÇİŞ DÖNEMİ AYDINI OLARAK CELAL NURİ ss.542-556
AS A TRANSİTİON PERİOD İNTELLECTUAL CELAL NURİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543846
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesrin GÜLLÜDAĞ  
TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE -mAn / + mAn EKİ ss.557-590
IN THE HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS -mAn / +mAn ATTACHMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543847
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dudu Duygu GÜNDÜZ Mevlüt GÜNDÜZ Hüseyin MERTOL Ömer ÇELİKKOL  
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ‘VATANSEVERLİK’ DEĞERİNİ ÖĞRETİRKEN KULLANDIKLARI DEĞER YAKLAŞIMLARININ TESPİT EDİLMESİ ss.591-606
SETTING THE VALUE APPROACHES OF HIGH SCHOOL HISTORY TEACHERS IN INSTRUCTING THE VALUE OF “PATRIOTISM”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543850
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saim GÜNDOĞAN  
İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ESKATOLOJİYE YÖNELİK HETEREDOKSAL BİR YORUM: KAZANILAN ÖLÜMSÜZLÜK ss.607-620
A COMMENT HETEREDOXICAL TO ESCATOLOGY IN ISLAMIC THOUGHTS: EARNED IMMORTALİTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543852
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar ÜNAL  
DİJİTAL DÜNYADA GENÇLERİN POLİTİK ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA: DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK VE SINIRLARI ss.621-643
A QUALITATIVE STUDY of YOUNG PEOPLE’S POLITICAL ACTS in the DIGITAL WORLD: DEMOCRACY, FREEDOM and its LIMITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543855
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Gül FİDAN  
KANUNİ DEVRİ SÜLEYMANNAME YAZICILIĞI VE KENZU’L-CEVÂHİRİ’S-SENİYYE FÎ FUTÛḤÂTİ’S-SÜLEYMÂNİYYE ss.644-651
PERSİAN HİSTORİOGRAPHY İN THE OTTOMAN EMPİRE AND KENZU’L-CEVÂHİRİ’S-SENİYYE FÎ FUTÛḤÂTİ’S-SÜLEYMÂNİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543856
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşegül BAYKUL Selen IŞIK MADEN, Demet KUTGİ  
BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI ARACI OARAK KAMU YATIRIMLARI VE TEŞVİKLER: TÜRKİYE’DE DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR ETKİNLİK ANALİZİ ss.652-669
PUBLIC INVESTMENTS AND INCENTIVES AS REGIONAL DEVELOPMENT POLICY:AN EFFICIENCY ANALYSIS ON THE REGIONAL LEVEL 2 IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543857
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rüştü ILGAR  
TÜRKİYE’YE YÖNELİK İNSAN KAÇAKÇILIĞI VE ÇANAKKALE ÖRNEĞİ ss.670-696
ILLEGAL HUMAN TRAFFICKING FOR TURKEY and CANAKKALE SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543859
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ercan YAVUZ Alev UZUN  
TÜRKİYE'DE 2000-2018 YILLARI ARASINDA CAM TAVAN KAVRAMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ VE YORUMLANMASI ss.697-718
BETWEEN THE YEARS OF 2000-2018 İN TURKEY GLASS CEİLİNG WİTH INVESTİGATİON OF RELATED CONCEPTS AND INTERPRETATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543861
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdal AYDIN  
AB’NİN GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ: NATO FÜZE KALKANI PROJESİ ss.719-735
THE SECURITY OF EU AND THE ROLE OF TURKEY: NATO MISSILE SHIELD PROJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543863
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Ali TAŞ Mehmet ÖZMEN  
MESLEK SEÇİMİNDE AİLE DESTEĞİ VE KARİYER UYUM YETENEKLERİ İLİŞKİSİ: OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİNİN ARACILIK ROLÜ ss.736-761
THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT IN THE CHOICE OF VOCATION AND CAREER ADAPTABILITY: THE MEDIATORY ROLE OF THE POSITIVE FUTURE EXPECTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543865
Özet | Abstract | Tam Metin |


Musa KILIÇ  
OSMANLI DEVLETİNİN SEFARET İMAMLARI ss.762-782
EMBASSY IMAMS OF THE OTTOMAN STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543866
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih MEMİŞ  
TÜKETİCİLERİN KONUT TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNİN AHP İLE ÖLÇÜLMESİ: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ ss.783-796
MEASUREMENT OF THE FACTORS AFFECTING THE HOUSING PREFERENCE OF CONSUMERS BY AHP: A CASE OF GIRESUN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543867
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bekir DİREKCİ Serdar AKBULUT, Bilal ŞİMŞEK  
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2018) VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ss.797-813
THE ANALYSİS OF TURKİSH COURSE CURRİCULUM (2018) AND SECONDARY SCHOOL TURKİSH TEXTBOOKS İN TERMS OF DİGİTAL LİTERACY SKİLLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543868
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin OĞUZ GÜNER  
KÜLTÜREL MİRAS OLARAK KAN SEMBOLÜ ss.814-835
BLOOD SYMBOL AS CULTURAL HERİTAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543717
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÖZBEK Mustafa KIRCA Yusuf ESMER  
TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ ÖRME HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİNİN SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ ss.836-850
INVESTIGATION OF SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CAUSALITY OF KNITTED GARMENT FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543713
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Erhan SUMMAK  
SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.851-869
A RESEARCH ON RELATİONSHİP BETWEEN CYBER VİCTİMİZATİON EXPERİENCE ON SOCİAL NETWORKS AND SOCİAL ANXİETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543709
Özet | Abstract | Tam Metin |


Savaş DURMUŞ Tuncer YILMAZ Dilek ŞAHİN  
MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN ENDEKS GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST ÖRNEĞİ ss.870-886
THE EFFECT OF MACRO ECONOMIC INDICATORS ON INDEX REVENUES: BIST EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543706
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra BÜYÜKBAHÇECİ  
HİNDU (PAÑÇATANTRA, HİTOPADEŞA, KATHĀSARİTSĀGARA) VE BUDDHİST (CĀTAKA) METİNLERİNDE YER ALAN “KAPLAN POSTU GİYEN EŞEK” ANLATISININ İNCELENMESİ ss.887-894
INVESTİGATİON OF THE NARRATİVE OF ASS İN THE LİON’S SKİN İN INDİAN (PAÑÇATANTRA, HİTOPADEŞA, KATHĀSARİTSĀGARA) AND İN BUDDHİST (JĀTAKA) TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543705
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan CENGİZ Muammer TEKEOĞLU  
KÜRESEL GÖÇÜN DEĞİŞEN YAPISI KARŞISINDA DEVLET MÜDAHALECİLİĞİNDE PRAGMATİK DÖNÜŞÜM ss.895-924
PRAGMATIC TRANSFORMATION IN STATE INTERVENTION AGAINST THE CHANGING STRUCTURE OF GLOBAL MIGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543672
Özet | Abstract | Tam Metin |


Naime Didem ÖZ  
TÜLÜ DOKUMALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BİR KOLEKSİYON ÖRNEĞİ ss.925-945
GENERAL CHARACTERISTICS OF TULU WEAVINGS AND A COLLECTION CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543671
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek ŞAHİN Fatma TEMELLİ  
OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ ss.946-961
DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURES IN THE OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543669
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin KUŞDEMİR  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.962-979
INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' WORD LEARNING MOTIVATION AND READING COMPREHENSION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543666
Özet | Abstract | Tam Metin |


A.Yunus SARIYILDIZ  
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ ss.980-1006
ASSESSMENT OF BUSINESS ETHICS OF EMPLOYEES IN THE HEALTH SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543665
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmut Sami ÖZTÜRK Oğuzhan ÇARIKÇI  
ELEKTRONİK MUHASEBE UYGULAMALARI KAPSAMINDA GELECEĞİN MUHASEBECİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.1007-1026
A RESEARCH ON THE FUTURE ACCOUNTANTS IN THE SCOPE OF ELECTRONIC ACCOUNTING PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543664
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet TUNCER  
BİR TOPLUM TEMELLİ TURİZM ÖRNEĞİ OLARAK SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ ss.1027-1042
SONSUZ SUKRAN VILLAGE AS AN EXAMPLE OF COMMUNITY-BASED TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543662
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU  
ANTİK ÇAĞDA EŞKIYALIK FAALİYETLERİNE KARŞI DEVLET POLİTİKALARI ss.1043-1052
STATE POLITICS AGAINST BANDITRY ACTIVITIES IN ANCIENT AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543659
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat YORULMAZ  
ÇALIŞAN ALGISINA GÖRE GEMİ PERFORMANSI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI ss.1053-1065
DEVELOPMENT OF SHIP PERFORMANCE SCALE ACCORDING TO EMPLOYEE PERCEPTION: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543658
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan OĞUZ  
HALEF EL-AHMER’İN ARAPÇA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİM METODU ss.1066-1074
ARABİC GRAMMAR TEACHİNG METHOD OF HALEF AL-AHMAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543657
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serap TOPRAK Ahmet ÖZTÜRK  
KİMLİK KORUMA MÜCADELESİ EKSENİNDE RUSYA MÜSLÜMANLARININ SİYASİ FAALİYETLERİ (1905-1917) ss.1075-1096
POLITICAL ACTIVITIES OF RUSSIAN MUSLIMS FOR THE CHALLENGE OF IDENTİTY PROTECTİON (1905-1917)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543654
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim ÖZTÜRK  
ÇARLIKTA RUSLAŞTIRMA SİYASETİ VE SOVYET SONRASI DÖNEMDE RUSLAŞTIRMADAN GERİYE DÖNÜŞ POLİTİKALARI ss.1097-1110
RUSSFİCATİON POLİCY IN THE TSARIST ERA AND DERUSSİFİCATİON IN THE POST-SOVIET ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543651
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuba KOÇ  
TÜRKİYE’DE BOŞANMA ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BETA REGRESYON MODELİ İLE BELİRLENMESİ ss.1111-1117
DETERMINING THE FACTORS AFFECTING DIVORCE RATES IN TURKEY WITH BETA REGRESSION MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543650
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman Erkam SULAK Mehtap ERDOĞAN  
YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ ss.1118-1139
THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA METHOD ON CREATIVE WRITING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543649
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem ÇELİKKOL  
ÜRETİM ODAKLI İŞLETMELERDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN KURUMSALLAŞMAYA ETKİSİA ss.1140-1154
THE EFFECT OF THE PSYCHOLOGİCAL CONTRACTS ON THE INSTİTUTİONALİZATİON IN PRODUCTİON ORİENTED COMPANİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543639
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinan ATEŞ  
HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ ss.1155-1168
THE PROBLEMS OF BELIEVER INTELLECTUAL IN HAMLE MAGAZINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543634
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşat ÖNCÜL Güzin ÇAYKIRAN  
ERMENİSTAN’DA NASRETTİN HOCA ALGISI VE AÇIKLAMALI KAYNAKÇA ss.1169-1177
HOCA PERCEPTION AND EXPLAINED SOURCES IN ARMENIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543631
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alper KURNAZ  
KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANINDA HAZIR GIDA KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA ss.1178-1193
A QUALITATIVE RESEARCH ON THE EVALUATION OF READY FOOD AND CONVENIENCE FOOD USE IN THE KITCHEN DEPARTMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543628
Özet | Abstract | Tam Metin |


Canımgül KAMALKIZI  
TÜRK HALKLARINDA ORTAK “EDİGE DESTANI” İLE RAHMANKUL BERDİBAY ÇALIŞMALARI ss.1194-1202
ТҮРІК ХАЛЫҚТАРЫНА ОРТАҚ «ЕДІГЕ ТУРАЛЫ ЖЫР» ЖӘНЕ РАХМАНҚҰЛ БЕРДІБАЙ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543624
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şakir IBRAYEV  
TÜRK HALKLARININ MİTLERİ VE DESTANLARINDA EVRENSEL KAVRAMLARIN DÜZENİ ss.1203-1210
ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ МИФТЕРІ МЕН ЭПОСТАРЫНДАҒЫ КЕҢІСТІК ҰҒЫМДАРЫНЫҢ ТҮЗІЛІСІ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543622
Özet | Abstract | Tam Metin |


Jumasay Salavkızı RAKIŞ  
«KAMBAR BATIR» DESTANI’NIN ZAMANI ss.1211-1233
THE TIME OF THE DESTINY OF THE "KAMBAR BATIR"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543619
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bolat KORGANBEKOV  
TÜRK KAHRAMANLIK DESTANIN DİLİ ARAŞTIRMADAKİ BAZI KONULAR ss.1234-1242
ТҮРКІ ҚАҺАРМАНДЫҚ ЭПОСЫНЫҢ ТІЛІН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543645
Özet | Abstract | Tam Metin |


Сeyit А. ҚASKABASOV  
KENESARI HAN HALK EDEBİYATINDA (Tarih Ve Folklor Arasındaki İlişki Açısından) ss.1243-1253
КЕНЕСАРЫ ХАН ХАЛЫҚ ӘДЕБИЕТІНДЕ (Тарих пен фольклордың ара-қатынасы аспектісінде)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543618
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa ARSLAN  
İSMET ŞİRVANî’NİN TUHFE-İ ARÛZİYYE-İ ŞİRVÂNİYYE ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ ss.1254-1278
ISMET SIRVANI’S POETIC DICTIONARY: TUHFE-İ ARUZİYYE-İ SİRVANİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543617
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nagihan ÇETİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “TÜRK KÜLTÜRÜNDE DEMİR” KİTABI ss.1279-1281
-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543616
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: LİVİNG ISLAM: WOMEN, RELİGİON AND THE POLİTİCİZATİON OF CULTURE İN TURKEY ss.1282-1283
LİVİNG ISLAM: WOMEN, RELİGİON AND THE POLİTİCİZATİON OF CULTURE İN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.543615
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri