• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


17 SayıEditör
Özgür Kasım AYDEMİR

Editör Yardımcısı


ANKARA  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAysel ERDOĞAN  
İNGİLİZ KAYNAKLARINA GÖRE TRANS- İRAN DEMİRYOLU PROJESİ (1903-1914) ss.1-21
TRANS - IRAN RAILWAY PROJECT ACCORDING TO ENGLISH RESOURCES (1903-1914)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590552
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cafer ÇARKIT  
2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI BAĞLAMINDA HAZIRLANAN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ss.22-34
TEACHERS’ OPINIONS ON SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS THAT PREPARED IN THE CONTEXT OF 2018 TURKISH CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590555
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ceylan YILDIRIM Burak DURMUŞ  
ŞİİR ÇEVİRİSİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR: PARMAKSIZ’IN SEÇME ŞİİRLERİNİN FRANSIZCAYA ÇEVİRİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME ss.35-56
DIFFICULTIES IN POETRY TRANSLATION: AN EVALUATION ON THE TRANSLATIONS OF PARMAKSIZ’S SELECTED TURKISH POEMS INTO FRENCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590566
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hacı ÇOBAN  
ATİLLA VE AVRUPA HUNLARI- BATI ROMA İLİŞKİLERİNDE EVLİLİK MESELESİ ss.57-68
ATILLA AND THE MARRIAGE ISSUE IN THE RELATIONS BETWEEN EUROPEAN HUNS AND THE WEST ROME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590573
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hülya YILDIZ  
ALTIN KÖL II (E-29) YAZITININ GENİŞ YÜZÜNÜN SOL-İÇ SATIRI ÜZERİNE ss.69-86
ON THE LEFT-INNER LİNE OF THE BROAD FACE OF THE SECON ALTIN KÖL (E-29) INSCRİPTİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590576
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin GÜNARSLAN  
İNGİLİZ DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETİNİN HİNDİSTAN´I İŞGAL SÜRECİ ss.87-102
BRITISH EAST INDIA COMPANY'S OCCUPATION PROCESS IN INDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590583
Özet | Abstract | Tam Metin |


Güngör KİL Harun ŞAHİN  
6. SINIF YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNDE İŞBIRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ ss.107-127
THE EFFECTS OF THE COOPERATIVE LEARNING METHOD ON STUDENTS’ VOCABULARY LEARNING AND THEIR ATTITUDES TOWARDS LESSON IN 6TH GRADE FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590601
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan BARLAK  
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN HAREMEYN HASSASİYETİ ss.128-150
SULTAN ABDÜLHAMID II’S SENSITIVITY TO HARAMAIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590603
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek TÜRKYILMAZ  
EŞİK ALTI BOŞ DEĞİLDİR: “EŞİK” KAVRAMININ TÜRK DÜŞÜNCESİNE YANSIMALARI ss.151-162
THE THRESHOLD IS NOT EMPTY: THE REFLECTIONS OF THE CONCEPT OF “THRESHOLD” ON TURKISH THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590608
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail ÇOBAN Cengiz ALYILMAZ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALINTI SÖZCÜKLERİ KULLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.163-198
AN EXAMINATION ON THE LEVEL OF USE OF LOAN WORDS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590614
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rabia Nesrin ER  
ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMİNDE EDEBİYATIN ROLÜ: OSCAR WILDE’IN VE ÖMER SEYFETTİN’İN ÖYKÜLERİNDE ÇOCUK ss.199-219
THE ROLE OF LITERATURE IN SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN: CHILD IN OSCAR WILDE’S AND ÖMER SEYFETTİN’S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590619
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet DÖNMEZ Hasan ÇELİK Seda KIRTEKE  
ALEVİLİĞİN İBADET BİÇİMİ OLAN SEMÂHLARIN TAŞIDIKLARI İÇSEL ANLAMLARA GENEL BİR BAKIŞ ss.220-233
A GENERAL LOOK TO THE INTERNAL MEANINGS OF WHIRLS WHICH ARE THE WAY OF PRAYING OF ALEVIS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hande AKYURT KURNAZ  
HÜZÜN TURİZMİ KAPSAMINDA “KORKU EVLERİ” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.234-248
A RESEARCH ON HOUSES OF HORROR UNDER THE DARK TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590635
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür KIYCAK  
METİN NEŞRİ VE DİVANÇE-İ MUHAMMED HULÛSÎ ss.249-297
TEXT PUBLICATION AND THE DİVENÇE OF MUHAMMED HULÛSÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590641
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk ATAY  
İRONİ İLE YOĞRULMUŞ BİR PARODİ ÖRNEĞİ OLARAK OĞUZ ATAY’IN “NE EVET NE HAYIR”I ss.298-307
OĞUZ ATAY’S “NE EVET NE HAYIR”, IS AN EXAMPLE OF A PARODY PASS IN THE INTERWINED WITH IRONY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590645
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ŞEKER  
TÜRK-İSLÂM DEVLET GELENEĞİNDE MEMLÛKLERLE BAŞLAYAN YENİ BİR KURUM: Dârü’l-Adl Müftüleri ss.308-321
A NEW INSTITUTION STARTING WITH MAMLUKS IN TURKISH-ISLAM STATE TRADITION: Dâru'l-Adl Muftis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590682
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sezgin TEMEL Mehmet KATRANCI  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİ, YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ss.322-356
THE RELATIONSHIP BETWEEN WRITTEN EXPRESSION SKILLS, ATTITUDES TOWARDS WRITING AND WRITING ANXIETY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590688
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehrali CALP Fatih ASLAN  
2011 DİL - ANLATIM VE TÜRK EDEBİYATI DERSLERİ İLE 2018 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ss.357-393
THE COMPARISON AND EVALUATION OF 2011 LANGUAGE – EXPRESSION AND TURKISH LITERATURE COURSES AND 2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590697
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Ali ÖZKAN Harun ŞAHİN  
5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ ss.394-415
COMPARATIVE ANALYSIS OF 5TH AND 6TH GRADE STUDENTS’ LEARNING STRATEGIES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN INFORMATION TECHNOLOGIES CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590710
Özet | Abstract | Tam Metin |


Semra CANAN YILDIZ  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ TIP ESERLERİ VE BU ESERLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR ss.416-436
MEDICAL TEXTS WRITTEN WITH ANCIENT ANATOLIAN TURKISH AND ON THESE WORKS MADE WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590716
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim ÖZCAN  
KAFKASYA, RUMELİ VE LÂDİK ÜÇGENİNDE; ÇERKES MUHACİRLERİ ss.437- 472
CAUCASİA IMMİGRANTS İN CİRCASSİAN RUMELİA AND LÂDİK TRİARİGLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590717
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman AKHAN Fadime DİLBER  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss.473-493
ANALYSIS OF PRE-SERVICE TEACHERS’ COMMUNICATION SKILLS LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590721
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa BÜYÜKGEBİZ  
TABISH KHAIR’IN MUTLULUK GECESİ ROMANINDA KİMLİKSİZLEŞME VE YERSİZLİK ss.494-501
DISIDENTIFICATION AND HOMELESSNESS IN TABISH KHAIR’S NIGHT OF HAPPINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590723
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem ÖGER  
ÇAĞATAYCA YAZILMIŞ BİR RÜYA TABİRİ ÜZERİNE ss.502-521
ON A DREAM BOOK WRITTEN IN CHAGATAI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590713
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kıvılcım POLAT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: HOMO SEMİOTİCUS VE GENEL GÖSTERGEBİLİM SORUNLARI ss.522-525
AN INTRODUCTION to MEHMET RİFAT'S HOMO SEMİOTİCUS and the PROBLEMS of GENERAL SEMIOLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri