• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


18 SayıEditör
Özgür Kasım AYDEMİR

Editör Yardımcısı


ANKARA  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİsa GÜL Nezihe TÜFEKCİ  
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME AÇIKLIĞIN ÖRGÜT SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA ss.1-23
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL OPENNESS TO CHANGE ON ORGANIZATIONAL HEALTH: A STUDY IN HEALTH INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595464
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sertaç HOPOĞLU  
YÜKSELEN EKONOMİLERDE İHRACAT-İTHALAT İLİŞKİSİ: BİR PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ ss.24-56
EXPORTS-IMPORTS RELATIONSHIP IN EMERGING ECONOMIES: A PANEL CAUSALITY ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595466
Özet | Abstract | Tam Metin |


Utku Kubilay ÇINAR  
EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONUNA ALTERNATİF BİR YÖNTEM: KANTİL REGRESYON ss.57-71
A ALTERNATIVE TO ORDINARY LEAST SQUARES REGRESSION: QUANTILE REGRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595467
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erdoğan GÜMÜLÜ Didar BÜYÜKER İŞLER  
SOSYAL MEDYA BAĞLANTILI PUANLAMA SİSTEMİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞINA ETKİSİ: BUTİK OTELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.72-106
RATING SYSTEM WITH SOCIAL MEDIA AND EFFECT ON CONSUMER BEHAVIOR: AN APPLICATION ON BOUTIQUE HOTELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595469
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Sait ÖZKUL  
TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDEKİ İLK İŞLETMECİLİK OKULUNDA VERİLEN EĞİTİMİN TEORİK VE PRATİK BOYUTLARI: 1916 TARİHLİ MÜFREDAT PROGRAMI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME ss.107-122
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE EDUCATION PROVIDED AT THE FIRST BUSINESS SCHOOL IN THE TURKISH HIGHER EDUCATION SYSTEM: AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF THE CURRICULUM DATED 1916
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.596116
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali ALTINER  
TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ve EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ ss.123-141
TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH: PANEL DATA ANALYSIS FOR DEVELOPING COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595477
Özet | Abstract | Tam Metin |


Beyza ERKOÇ Fethi GÜNGÖR  
YALOVA HALKININ SOSYAL DIŞLANMA ALGILARI İLE İYİLİK HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss.142-150
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL’S SOCIAL EXCLUSION PERCEPTION LEVEL AND WELL BEEING IN YALOVA PROVİNCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595483
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk POLATCAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI ÖĞRENCİ SORUNLARINA İLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss.151-160
THE EVALUATION OF TURKISH LESSON TEACHER CANDIDATES’ INTERESTS OF FOREIGN STUDENT PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.590614
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökçe CEREV Bora YENİHAN Doğa BAŞAR SARIİPEK  
TÜRK SENDİKACILIĞI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA; ANAYASA İLE GELEN ANAYASA İLE GİDER ss.161-186
A COMPARISON ON TURKISH UNIONISM; WHAT COMES WITH THE CONSTITUTION GOES WITH THE CONSTITUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595487
Özet | Abstract | Tam Metin |


Güller ŞAHİN Levent GÖKDEMİR  
KENTLEŞMENİN ÇEVRE KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE OLGU ÖRNEĞİ ss.187-213
EFFECT OF URBANIZATION ON ENVIRONMENTAL QUALITY: TURKEY CASE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595488
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan DEMİRGİL Sinan YILDIRIM  
AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ ss.214-241
ANALYSİS OF THE RELATİONSHİP BETWEEN PUBLİC EXPENDİTURE AND ECONOMİC GROWTH IN EUROPE WİTH SPATİAL PANEL DATA ANALYSİS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595494
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hamza KANDEMİR Kürşat ÖZDAŞLI  
İNFORMEL İLETİŞİMİN PERSONEL GÜÇLENDİRME ARACILIĞI İLE İŞ YERİ MUTLULUĞUNA ETKİSİ: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.242-258
THE EFFECT OF INFORMAL COMMUNICATION ON EMPOWERMENT AND WORK PLACE HAPPINESS: A RESEARCH ON RESEARCH ASSISTANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.695376
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tunahan HACIİMAMOĞLU Harun SARAÇ Melih KUTLU  
TÜRKİYE’DE PETROL FİYATLARINDAKİ VOLATİLİTENİN CARİ AÇIĞA ETKİSİ ss.259-281
THE EFFECT OF THE VOLATILITY IN OIL PRICES ON THE CURRENT ACCOUNT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595518
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan ACAR Tuba TAŞLICALI KOÇ  
THE EFFECT OF THE MINORITIES IN SWITZERLAND ON PUBLIC POLICIES WITHIN THE FRAMEWORK OF POLITICAL PSYCHOLOGY (POLİTİK PSİKOLOJİ ÇERÇEVESİNDE İSVİÇRE’DEKİ AZINLIKLARIN KAMU POLİTİKALARINA ETKİSİ) ss.282-301
THE EFFECT OF THE MINORITIES IN SWITZERLAND ON PUBLIC POLICIES WITHIN THE FRAMEWORK OF POLITICAL PSYCHOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595525
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehtap ÖZTÜRK Resul ÖZTÜRK Emel GELMEZ  
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ ss.302-322
THE TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY ANALYSIS IN THE TURKISH BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595535
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem ÖZTÜRK Pınar BACAKSIZ  
İNTERNETTE EMLAK REKLAMLARINA YÖNELİK TÜKETİCİ GÜVENİ: TÜKETİCİ TUTUM BİLEŞENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss.323-348
CONSUMER CONFIDENCE FOR REAL ESTATE ADVERTISING IN THE INTERNET: AN RESEARCH ON CONSUMER ATTITUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595663
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet TORTUMLU Mehmet Ali TAŞ  
ÖRGÜT İKLİMİ, İŞ STRESİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇE BELEDİYELERİNDE BİR UYGULAMA ss.349-367
RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE, JOB STRESS AND EMPLOYEE’S PERFORMANCE: AN APPLICATION IN ISTANBUL EUROPEAN SIDE TOWN'S MUNICIPALTYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595667
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat AYDIN  
SOSYAL TABAKALAŞMAYI ÖNLEMESİ AÇISINDAN ZEKÂT MÜESSESESİ ss.368-381
ZAKAT INSTİTUTİON IN TERMS OF SOCİAL STRATİFİCATİON PREVENTİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595671
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer KEMİKSİZ  
“METİN” MERKEZLİ DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÖRNEĞİ ss.382-411
“TEXT” CENTERED VALUES EDUCATION: SAMPLE OF GRADUATE THESES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595674
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim Adem HATIRLI Asena Gizem YİĞİT  
ISPARTA İLİNDE EV DIŞI GIDA TÜKETİM TERCİHLERİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ss.412-424
HOME DELIVERY FOOD CONSUMPTION PREFERENCES IN ISPARTA: AN APPLICATION ON THE STUDENTS OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595683
Özet | Abstract | Tam Metin |


Talip ARSU Ejder AYÇİN  
CODAS VE ENTROPİ YÖNTEMLERİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DÜZEY 1 BÖLGELERİNE GÖRE İNCELENMESİ ss.425 - 447
INVESTIGATION OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES BY CODAS AND ENTROPI METHODS ACCORDING TO LEVEL 1 REGIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595695
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tugay ARAT İmran KAZAN  
GELENEKSEL REKLAMCILIKTAN DİJİTAL REKLAMCILIĞA GEÇİŞ ss.448-464
TRANSITION FROM TRADITIONAL ADVERTISING TO DIGITAL ADVERTISING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595710
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf ESMER Mehmet Asif ALAN  
ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDE İNOVASYON ss.465-478
INNOVATION IN INDUSTRIAL 4.0 PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595720
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf GENÇ Dilara USTABAŞI GÜNDÜZ Mustafa ÇÖPOĞLU  
GÖÇ VE KALKINMA İLİŞKİSİ ss.479-498
RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595731
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilüfer SERİNİKLİ  
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ ss.499-515
THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND TURNOVER INTENTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595734
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat AYGEN  
DİN, DEVLET VE SİYASET İLİŞKİSİ ÜZERİNE ss.516-536
ABOUT RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION, STATE AND POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595741
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mutlu BARBAROS Salih KALAYCI Demet BAKIR  
TÜRKİYE’DE GIDA İHRACATI, GIDA FİYATLARI VE ENFLASYON ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN ANALİZİ ss.537-548
FOOD EXPORTS IN TURKEY ANALYSIS OF CASUALTY BETWEEN FOOD PRICES AND INFLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595750
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa MORTAŞ Mustafa İlker ORMAN  
HALKA ARZ VE SONRASI FİRMA DEĞERLEMELERİ: BIST ŞEHİR ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA ss.549-576
VALUATION OF FIRMS AT THE INITIAL PUBLIC OFFERING AND SUBSEQUENT PERIOD: A COMPARATIVE RESEARCH ON THE FIRMS OF BIST CITY INDEXES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.595757
Özet | Abstract | Tam Metin |


DÜZELTME  
ss.577


Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri