• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


19 SayıEditör
Özgür Kasım AYDEMİR

Editör Yardımcısı


ANKARA  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMesut GÜNENÇ  
MARTIN CRIMP’IN ATTEMPTS ON HER LIFE OYUNUNDA (POST-TRUTH) HAKİKATİN DEĞERSİZLEŞMESİ OKUMA/SI ss.1-13
POST-TRUTH READING in MARTIN CRIMP’S PLAY ATTEMPTS ON HER LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628215
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ATEŞ  
MİTOLOJİDEN GÜNÜMÜZE YUMURTA VE “KIRK UÇURMA” GELENEĞİ ss.14-27
FROM MYTHOLOGY TO TODAY EGG AND “MAKING FORTIES” TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628217
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar DAĞ GÜMÜŞ  
GÜNGÖR DİLMEN'İN MİDAS ÜÇLEMESİNDE MİTİK YAPI ss.28-41
THE MYTHICAL STRUCTURE OF GUNGOR DILMEN'S MIDAS TRILOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628218
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine ATMACA  
ANTALYA AĞIZLARINDA DUA VE BEDDUALAR ss.42-80
BLESSİNG AND CURSES İN DİALECTS OF ANTALYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628221
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sacide ÇOBANOĞLU  
DEDE KORKUT’UN 13. DESTANI “SALUR KAZAN’IN YEDİ BAŞLI EJDERHAYI ÖLDÜRMESİ” BOYUNUN ALEX OLRİK EPİK YASALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ss.81-101
DEDE KORKUT 13TH EPIC “SALUR KAZAN'S KILL SEVEN-HEADED DRAGON UN ALEX OLRIK INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF EPIC LAWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628223
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşat ÖNCÜL  
TÜRK KÜLTÜR POLİTİKASI ve LOMAVRENLER ss.102-110
TURKISH CULTURAL POLICY AND LOMAVRENES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628226
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eralp ERDOĞAN  
SAFEVİLERDE VEZİR-İ AZAMLIK MÜESSESESİ ss.111-120
THE GRAND VIZIER INSTITUTION IN THE SAFAVIDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628228
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Malik BANKIR  
GÜLŞEN-İ RAZ VE ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ’DE YOKSUL VE YOKSULLUK ss.121-138
POOR AND POVERTY IN GULSEN-I RAZ AND ŞERH-I CEZIRE-I MESNEVI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628230
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil YAVAŞ  
GEÇ ORTAÇAĞ İNGİLTERE’SİNDE KRALA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR İÇİN UYGULANAN BİR İDAM ŞEKLİ ss.139-147
A TYPE OF EXECUTİON FOR CRİMES AGAİNST THE KİNG İN LATE MEDİEVAL ENGLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628233
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ekrem MEMİŞ  
EGE GÖÇLERİ’NİN TETİKLEDİĞİ DİĞER GÖÇ HAREKETLERİNE KISA BİR BAKIŞ ss.148-162
A BRIEF LOOKING AT THE OTHER MIGRATION MOVEMENTS TRIGGERED BY THE SEA PEOPLES MIGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628234
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Ahmet Turan SİNAN, Fatma Döner DOĞAN  
TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİK ALGILARI ss.163-185
PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH, TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE AND CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS OF THE 21ST CENTURY SKILLS AND COMPETENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628236
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin Kürşat TÜRKAN Ayşe ÇELİK KAN  
REYHANLI ÇERKESLERİNDE EVLİLİK ss.186-200
MARRIAGE IN REYHANLI FRAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628245
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim YEMEZ Şükran KARACA  
ÇOCUKLU AİLELERİN TATİL YERİ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: SİVAS İLİ ŞEHİR MERKEZİNDE BİR UYGULAMA ss.201-225
INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTED ON THE SELECTION OF HOLIDAY LOCATION OF CHILDREN'S PARENTS: AN APPLICATION IN THE CITY CENTER OF SIVAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628247
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet AYTAÇ  
DOĞU TÜRKİSTANLI KASIMİ AİLESİNE AİT UYGUR (HAKANİYE) YAZISI DESENLİ BAZI HALILARA DAİR ss.226-236
DOĞU TÜRKİSTANLI KASIMİ AİLESİNE AİT UYGUR (HAKANİYE) YAZISI DESENLİ BAZI HALILARA DAİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628256
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali KELES  
TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN KAMU POLİTİKALARINA KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN BAKIŞI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ ss.237-259
THE VIEWS OF HOSPITALITY INDUSTRY ON THE PUBLIC POLICIES APPLIED DURING CRISIS PERIODS IN TOURISM SECTOR: A CASE OF ANTALYA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628258
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah AYDEMİR  
ÇİN’İN KÜRESEL BİR YUMUŞAK GÜÇ HAREKETİ: CGTN’NİN İNCELENMESİ ss.260-275
A GLOBAL SOFT POWER MOVEMENT OF CHINA: EXAMINATION OF CGTN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628296
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar YAY  
MALİ KURUMLARA GÜVEN VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ss.276-293
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRUST IN FINANCIAL INSTITUTIONS AND SOCIAL CAPITAL BY THE STRUCTURAL EQUALITY MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628299
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Hüseyin UZUNBACAK Tahsin AKÇAKANAT Tuğba ERHAN  
MESLEK AŞKI VE MUTLULUK İLİŞKİSİ: İŞİN ANLAMININ ROLÜ ss.294-317
THE RELATIONSHIP BETWEEN CALLING AND HAPPINESS: THE ROLE OF WORK MEANING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628307
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nigar ATAŞÇI Kadir CANÖZ  
TELEVİZYONDA YAYINLANAN KAMU SPOTLARININ HALKI BİLGİLENDİRMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ: KONYA ÖRNEĞİNDE AMPİRİK BİR ÇALİŞMA ss.318-340
THE POSİTİON AND IMPORTANCE OF PUBLİC SPOTS BROADCASTED ON TELEVİSİON İN TERMS OF PUBLİC İNFORMATİON: AN EMPİRİCAL STUDY İN THE CASE OF KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628310
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih BATAL Volkan TOPÇU  
YEREL YÖNETİMLERDE ULUSLARARASI İLİŞKİLER FAALİYETLERİ: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss.341-374
INTERNATIONAL RELATIONS ACTIVITIES IN LOCAL ADMINISTRATIONS: A REVIEW ON ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628313
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet DENİZ  
OSMANLI DEVLETİNİN 18. YY KADARKİ DENİZ TİCARETİNDE LİMAN KENTLERİNE GENEL BAKIŞ ss.375-389
OVERVIEW OF PORT CITIES AT SEA TRADE OF OTTOMAN STATE UP TO 18TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628319
Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu Dersan ORHAN  
İRAN’IN IRAK’A YÖNELİK DIŞ POLİTİKASI: İDEOLOJİ VE REALİZM ARASINDA ÜÇ SAVAŞIN ANALİZİ ss.390-406
IRANIAN FOREIGN POLICY TOWARDS IRAQ: AN ANALYSIS OF THREE WARS BETWEEN IDEOLOGY AND REALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628322
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuncer GÖVDELİ  
AVRUPA'DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DİNAMIK BAĞLANTILAR ss.407-427
THE DYNAMIC LINKS BETWEEN, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN THE EUROPEAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628325
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim ŞANLISOY Ramazan EKİNCİ  
WAGNER YASASININ TESTİ: KAZAKİSTAN EKONOMİSİ BULGULARI ss.428-451
TESTİNG OF THE WAGNER’S LAW: EVİDENCE FROM KAZAKHSTAN ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628332
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur SİVRİ  
İŞSİZLİK ORANI ve İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ss.452-467
THE LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN THE UNEMPLOYMENT RATE and THE LABOUR FORCE PARTICIPATION RATE: TURKISH CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.628342
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fırat BOLAT  
TÜRK BAYRAKLI GEMILERIN TOKYO MUTABAKAT ZAPTI BÖLGESINDEKI PERFORMANSLARININ İNCELENMESI ss.468-487
INVESTIGATION OF PERFORMANCES OF TURKISH FLAGED SHIPS IN THE TOKYO MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Doi Number :http://dx.doi.org/avrasyad.628262
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan ÇİÇEK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YUSUF AKÇURA'NIN ''SURİYE VE FİLİSTİN MEKTUPLARI'' ADLI KİTABI TANITIMI ss.488-492
INTRODUCTION OF YUSUF AKÇURA'S BOOK OF SYRIA AND PALESTINE LETTERS

Özet | Abstract | Tam Metin |


DÜZELTME  
DÜZELTME ss.493


Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri