• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  Dergimiz doçentlik kriterleri kapsamında istenen TÜBİTAK/ULAKBİM ve ISI indeksleri tarafından indekslenmektedir. 

  Tüm yazar ve hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz.


  DUYURU

  Mayıs 2018 sayısının editörlüğünü Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Farzaneh DOULATABADİ yapmaktadır.


  DUYURU

  Yazar, hakem ve okuyucularımızın dikkatine; 

  2018 yılından itibaren yayın tarihimiz Mayıs ve Kasım ayları olacaktır.

  Mayıs sayımıza yayın kabulümüz devam etmektedir. 


8 SayıEditör
Hanife ÇAYLAK

Editör Yardımcısı


ANKARA  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBadegül CAN EMİR  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЕСТИ ВОЕННОГО ПРОЗАИКА ЮРИЯ БОНДАРЕВА «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» Ss, 1-12
PSYCHOLOGICAL APPROACH TO NOVEL “THE BATTALIONS REQUEST FIRE” OF THE WAR PROSE WRITER YURI BONDAREV

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin KANDEMİR  
DOSTOYEVSKİ DÜŞÜNCESİNDE TÜRK-İSLAM OLGUSU VE OSMANLI RUS SAVAŞI ÇERÇEVESİNDE DOĞU SORUNU Ss, 13-21
THE TURKISH-ISLAMIC CONCEPT IN DOSTOYEVKS'S THOUGHT AND THE EASTERN QUESTION IN THE FRAMEWORK OF OTTOMAN RUSSIAN WAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aleksandr LYUSI  
ПОЭТИЧЕСКИЙ ГОЛОС ЕВРАЗИИ Прогулки с Велимиром Хлебниковым по «волжскому тексту»: к 130-летию со дня рождения поэта Ss, 22-30
POETIC VOICE OF EURASIA Walks with Velimir Khlebnikov in "the Volga text": to the 130 anniversary since the birth of the poet

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lyudmila Petrovna MUHAMMED Hanife ÇAYLAK  
METİNLE ÇALIŞMA SÜRECİNDE TAHMİN MEKANİZMASININ İŞLEYİŞ SORUNU VE DİL KİŞİLİĞİNİN İNTERAKTİF ÖZELLİKLERİ Ss, 31-49
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ АНТИЦИПАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alexey OVÇARENKO Hanife ÇAYLAK  
О РОЛИ И МЕСТЕ ХУДОЖНИКА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1920-1930-Х ГОДОВ: ПОЭЗИЯ. ОБЩИЙ ОЧЕРК Ss, 50-62
ON THE ROLE AND PLACE OF THE ARTIST IN RUSSIAN LITERATURE OF 1920-1930th: POETRY. GENERAL ESSAY.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Natalya L. PUSHKAREVA  
МИФОЛОГЕМА «УЧЁНАЯ ЖЕНЩИНА» В СОВЕТСКОМ И ПОСТСОВЕТСКОМ КИНО Ss, 63-87
MYTH ABOUT WOMEN SCIENTIST IN SOVIET AND POST-SOVIET CINEMA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sebine ABİD  
CENGİZ DAĞCI'NIN ROMANLARINDA TATARLIK VE TÜRKLÜK KİMLİĞİNE MENSUPLUK ALGISI Ss, 88-98
THE SENSE OF BELONGING TO TATAR AND TURKIC IDENTITY IN CENGIZ DAGCI’S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurzhan ABİSHOV Kurban ÜNLÜÖNEN  
KAZAKİSTAN TURİZMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞME PERSPEKTİFLERİ Ss, 99-109
CURRENT SITUATION OF TOURISM AND PROSPECTS OF KAZAKHSTAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pakizat ADİYEVA  
KAZAK VE BAZI TÜRK DÜNYASINDAKİ DİNLEYİCİ VE ANLATICI PERFORMANSI HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALAR Ss, 110-125
RESEARCH ABOUT PERFORMANCE LİSTENER AND NARRATOR in KAZAKH AND SOME TURKISH WORLD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÜSTÜN Murat AKDAĞ  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİK ALGISI İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 126-138
RELATİONSHİP BETWEEN PERCEPTİON PERFECTİONİSM ANXİETY LEVELS OF SCHOOL ADMİNİSTRATORS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül Ulutaş AVCU  
OYUN TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ BEŞ YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 139-149
EXAMINING THE EFFECT OF THE GAME-BASED TRAINING PROGRAM ON BASIC MOVEMENT SKILLS OF CHILDREN IN THE AGE GROUP OF FIVE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AYGEN  
TÜRKİYE'DE YOKSULLUK VE SOSYAL YARDIM YAKLAŞIMI ÜZERİNE: ELAZIĞ ÖRNEĞİ Ss, 124-147
ON POVERTY AND SOCIAL AID APPROACH IN TURKEY: EXAMPLE OF ELAZIG

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkul ÇOBANOĞLU  
GÖÇMEN FOLKLORU BAĞLAMINDA BREZİLYA FAVELALARIYLA TÜRKİYE GECEKONDU MAHALLELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 180-196
A COMPARİSON BETWEEN BRAZİLİAN SLUMS AND TURKİSH SHANTYTOWNS İN THE CONTEXT OF IMMİGRANT FOLKLORE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz GÜVEN  
KARS KÜLTÜRÜNDE KIZ KAÇIRMA /KAÇIŞMA GELENEĞİNİN SOSYO-KÜLTÜREL ARKA PLANI Ss, 197-205
ABDUCTION IN KARS CULTURE / SOCIO-CULTURAL BACKGROUND OF ABDUCTION TRADITION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmira HAMİTOVA  
KAZAKÇADA ETNO-KÜLTÜR TARİHİ VE BİLGİ KAYNAĞI AÇISINDAN ESKİMİŞ SÖZCÜKLER Ss, 206-218
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЭТНОМӘДЕНИ ТАРИХ ПЕН ТІЛДІК ПРОЦЕСТЕРДІҢ «АҚПАРАТ КӨЗІ» – КӨНЕРГЕН СӨЗДЕР ХАҚЫНДА

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygün Ahmed ORUÇOVA  
HATUN VE SEDEREK HARAYI VAGİF MEMMEDOV`UN ŞİİRLERİNDE Ss, 219-227
CRY OF KHATUN AND SADARAK IN VAGIF MAMMADOV’S WORKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ŞENOCAK  
HALK ANLATI VE İNANIŞLARINDA MİTOLOJİK BİR MEYVE: NAR Ss, 228-251
A MYTHOLOGICAL FRUIT: POMEGRANATE IN FOLK NARRATIONS AND BELIEFS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Kürşat TÜRKAN  
GENEL HATLARIYLA ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE GELENEĞİN TEMSİLCİLERİNDEN ÂŞIK İSMAİL TEZANİ’YE DAİR Ss, 252-265
MINSTRELSY TRADITION IN BRIEF AND ISMAIL TEZANI FROM TRADITION REPRESENTATIVES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya ÇAKIR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KADINLARIN SINIFI ÜCRETLİ EV EMEĞİ VE KADIN ÖZNELLİĞİNİN İNŞASI Ss, 266-285
"WOMEN'S CLASS: HOUSE LABOR OF CHARGE AND BUILDING OF WOMEN SUBJECTIVITY" ANALYSIS OF BOOK

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri