Муждународный журнал Евразийских исследований

Türkçe

English
Главная  |  журнале    |  Новости  |  Контакты

Быстрый доступSon SayıEditor
Farzaneh DOULATABADİ

Assistant Editor


ANKARA  2018

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note


Ayşe ATICI ARAYANCAN  
AKKOYUNLU YÖNETİMİNDE MUSULLULAR: SUFİ HALİL BEY ÖRNEĞİ Ss, 1-12
MUSULLU AND SUFI KHALIL BEY CASE IN AQQOYUNLU ADMINISTRATION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehdi REZAEI Ghazaleh ESMAEİLABADİ  
HORASAN TÜRKÇESİNİN CÜVEYN AĞZI ÜZERİNE Ss, 13-27
A STUDY OF THE TURKİSH DİALECT OF JOWAYİN İN KHORASAN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Farzaneh DOULATABADİ  
ANADOLU VE İRAN TÜRK GÖÇEBE TOPLULUKLARI ARASINDA ORTAKLIKLAR Ss, 28-37
COMMON POINTS BETWEEN ANATOLIA AND IRAN TURKISH NOMADIC PEOPLE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ulviyye AYDIN  
TÜRKİYE – AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN SON ON YILI (2006-2016): KARDEŞLİKTEN STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE UZANAN YOL Ss, 38-62
THE LAST TEN YEARS OF TURKEY – AZERBAİJAN RELATİONS (2006-2016): PATH FROM BROTHERHOOD TO STRATEGİC COOPERATİON
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cemalettin İPEK  
MESNEVİ’DEKİ HİKÂYELERİN EĞİTİMDE ÖRNEKOLAY YÖNTEMİ VE BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (YÖNETİM BİLİMİ İÇİN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER) Ss, 63-79
EVALUATION OF MESNEVI STORIES IN TERMS OF CASE STUDY METHOD AND CONTEXT BASED APPROACH (SELECTED STORY SAMPLES FOR ADMINISTRATIVE SCIENCES)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İkram ÇINAR  
MANKURTLAŞTIRMA VE ETNOPEDAGOJİ KAVRAMLARINA AYTMATOV GİBİ BAKMAK Ss, 80-99
TAKING THE CONCEPTS OF ETHNOPEDAGOGY AND MANKURTIZATION FROM THE EYE OF CHINGIZ AITMATOV
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa GÖKÇE  
HAZAR DENİZİ’NDE RUSLAR İLE TÜRKMENLER ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER (18-19. YÜZYILLAR) Ss, 100-120
RUSSIANS AND TURKMENS COMMERCIAL RELATIONS ON THE CASPIAN SEA (18TH- 19TH CENTURIES)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Hanefi BOSTAN  
TRABZON ŞEHRİNE YÖNELİK İSKÂN UYGULAMALARI ve ŞEHRİN NÜFUSU (XV.–XIX. YÜZYILLAR) Ss, 121-154
IMPLEMENTATİON TOWARDS SETTLEMENT OF THE CİTY OF TRABZON AND İTS POPULATİON (XV.-XIX. CENTURİES)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özlem ULU KALIN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 155-170
DETERMINING ENVIRONMENTAL LITERACY LEVEL OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veli Savaş YELOK Zaynabidin ABDIRASHIDOV  
ÇARLIK RUSYA’SINDA BİR KIRIMLININ MÜCADELESİ Ss, 171-189
THE STRUGGLE OF THE CRIMEAN TATAR IN THE TSARIST RUSSIA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Badegül CAN EMİR  
KEŞİFÇİ BİR KIZDAN VATANSEVERLİK ÖRNEĞİ: ZOYA KOSMODEMYANSKAYA Ss, 191-203
AN EXAMPLE OF PATRIOTISM FROM A SCOUT GIRL: ZOYA KOSMODEMYANSKAYA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZDEMİR  
HALK HİKÂYELERİNDE İŞLEVLERİN KİŞİLER ARASINDAKİ DAĞILIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME: KEREM İLE ASLI - FERHAT İLE ŞİRİN KARŞILAŞTIRMASI Ss, 204-220
A RESEARCH ON DİSTRİBUTİON OF FUNCTİONS AMONG CHARACTERS OF FOLK STORİES: A COMPARİSON BETWEEN KEREM AND ASLİ – FERHAT AND SİRİN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZEREN  
RUSÇANIN AĞIZLARINDAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLER - Kuzeydeki Vologod ve Arhangel Ağız Grupları A-B Maddeleri Örneğinde - Ss, 221-247
TURKIC WORDS IN RUSSIAN DIALECTS - In the case of Vologodsk and Arhangel dialect groups of North dialects A-B -
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat AYGEN  
ORDU SİYASET İLİŞKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 248-266
POLİTİCAL RELATİONS WİTH THE ARMY: THE CASE OF TURKEY
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ünsal TAZEGÜL  
FARKLI TOPLUMLARDAKİ GELENEKSEL GÜREŞLER Ss, 267-289
TRADITIONAL WRESTLING SPORTS IN DIFFERENT COMMUNITIES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Taner SABANCI  
MEİJİ RESTORASYONUNUN ASKERİ KÖKENLERİ VE JAPONYA MİLİTARİZMİNİN 1930’LARDAKİ DARBE GİRİŞİMLERİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME Ss, 290-302
A SHORT ASSESSMENT ABOUT THE ROOTS OF MİLİTARY ON MEİJİ RESTORATİON AND JAPAN MİLİTARİSM’S COUP ATTEMPT IN THE 1930S
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan ALPAGU  
EKONOMİNİN TOPLUMSAL GELİŞİM SÜRECİNDEKİ YERİ Ss, 303-317
THE ROLE OF ECONOMY İN THE SOCİAL DEVELOPMENT PROCESSES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cafer MUM  
AHMEDÎ’NİN İSKENDER-NÂME MESNEVİSİNDE BİR AŞK-NÂME: “IŞKIYYÂT-I İSKENDER” Ss, 318-342
AN AŞK-NAME IN AHMEDI’S ISKENDER-NAME MATHNAWI: “IŞKIYYAT-I ISKENDER”
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet GÜNEŞ  
VARLIK VE MEŞRUİYET KAYNAĞI OLARAK DİN VE İNANCIN DEVLET VE TOPLUM İÇİNDEKİ YERİ: OSMANLI DEVLETİ ÖRNEĞİ Ss, 343-361
PLACE OF RELIGION AND FAITH IN STATE AND SOCİETY AS THE SOURCE OF EXISTENCE AND LEGITIMACY: THE OTTOMAN STATE EXAMPL
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU  
KANİŞ’TEN MAZAKA’YA ANTİK ÇAĞDA KAYSERİ SİYASİ TARİHİ Ss, 362-372
KAYSERI POLITICAL HISTORY IN ANTIQUITY FROM KANIS TO MAZAKA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Filiz GÜVEN  
KUTSAL NESNELER BAĞLAMINDA “ALEM GEZDİRMEK” RİTÜELİ Ss, 373-381
THE RITUAL OF CARRYING THE “ALEM” IN THE CONTENT OF SACRED OBJECTS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan Kazım KALKAN  
ALMANCA VE TÜRKÇE ÖLÜM İLANLARINDAKİ ÖRTMECE SÖZLERDE ÖLÜM ALGISI Ss, 382-397
DEATH PERCEPTİON İN EUPHEMİSMS İN GERMAN AND TURKİSH DEATH ANNOUNCEMENTS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burcu YILMAZ ÇEBİN  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ROMANINDAKİ RÜYA SAHNELERİNİN SİMGESEL BİR OKUMASI Ss, 398-419
A SYMBOLIC READİNG OF DREAM SCENES in AHMET HAMDİ TANPINAR’S THE TİME REGULATION INSTİTUTE NOVEL
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL  
BİR ARKETİP OLARAK YILAN Ss, 420-431
SNAKE AS AN ARCHETYPES
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erol GÖKŞEN Soner AKPINAR  
SAPMA EKSENİNDE GÜNLÜK DİL VE ŞİİR DİLİ ETKİLEŞİMİ Ss, 432-442
DEVIATIONS EFFECTS ON THE INTERACTION BETWEEN DAILY LANGUAGE AND POETRY LANGUAGE
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İnan GÜMÜŞ Özgür Kasım AYDEMİR  
ŞEYH OSMAN BİN ALİ’NİN UMURÜ’L-ÜMERA ADLI ESERİ VE DİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Ss, 443-456
ON SHEIKH OSMAN BİN ALİ’S WORK CALLED UMURÜ’L-ÜMERA AND ITS LANGUGAGE CHARACTERISTICS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayzat NARMAMBETOVA Çiğdem AKMAN  
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE YEREL YÖNETİMLER Ss, 457-475
LOCAL GOVERNMENT IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Birol İPEK  
TÜRKÇEDE PEKİŞTİRME EDATLARI Ss, 479-511
REINFORCEMENT PREPOSITIONS IN TURKISH
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Anıl ÇELİK  
YALOVA İLİ YERLİ AĞZINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR Ss, 512-543
SOME CONTRIBUTIONS TO THE TURKISH TURKİC DIALECTS DICTIONARY FROM THE LOCAL DIALECT OF YALOVA
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeliha TEKİN  
YÖNETİCİLİKTE AŞİL SENDROMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ Ss, 544-562
RELATIONSHIP OF ACHILLES SYNDROME AND OCCUPATIONAL BURNOUT IN MANAGEMENT
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dudu Yel YILDIRIM Elvettin AKMAN  
BİR KAMU POLİTİKASI OLARAK İSTİHDAM POLİTİKALARININ UYGULANMASINDA TÜRKİYE İŞ KURUMU(İŞKUR)’NUN ROLÜ: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR İNCELEME Ss, 563-585
ROLE OF TURKISH EMPLOYMENT AGENCY (İŞKUR) IN THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT POLICIES AS A PUBLIC POLICY: A STUDY IN WESTERN MEDITERRANEAN REGION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinan ATEŞ  
12 EYLÜL 1980 DARBESİ İLE 28 ŞUBAT 1997 DARBESİ ARASINDA DİN-SİYASET İLİŞKİLERİ ve DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI Ss, 586-607
RELIGION-POLICY RELATIONSHIP and POLICY of RELIGION EDUCATION BETWEEN SEPTEMBER 12, 1980 COUP D’ETAT- FEBRUARY 28, 1997 MILITARY INTERVENTION
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayten ATAY  
TARİHİ TÜRK ŞİVELERİNDE BOL- > OL- FİİLİNİN İKTİDAR VE İMKÂN BİLDİRMESİ ÜZERİNE Ss, 608-631
ON A REPORT COMPETENCY AND OPPORTUNİTY OF VERB BOL- > OL- İN HİSTORİCAL TURKİSH ACCENTS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

H.Nurgül BEGİÇ Ceren ÖZ  
ÇANKIRI'DA YAPILAN KIZ KINASI VE ŞENLİK RİTÜELLERİNDE GİYİLEN GELİN GİYSİLERİ Ss, 632-644
BRIDAL DRESSES IN GIRL’S HENNA AND FESTIVITY CEREMONIES IN CANKIRI
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK Hasan ÜNVER, Orkun ALPTEKİN, T. Mehemmedova BURNAK  
ORTA ASYA TÜRK MİMARİ KÜLTÜRÜNÜN ÇAĞDAŞ BİR YORUMU: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI YAŞAYAN MÜZE PROJESİ Ss, 645-662
СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ТЮРКСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ: ПРОЕКТ ЖИВОГО МУЗЕЯ ТЮРКСКОГО МИРА ЭСКИШЕХИРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОСМАНГАЗИ
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Toğrul HALİLOV Hashem HAMRAHİ , Rouhollah MOHAMMADİ , Mohammad MİRZAEİ  
MUGAN İLÇESİNİN HARABA KARACAĞİL YERLEŞİMİ Ss, 663-675
KHARABA QARAJAQİL SETTLEMENT İN MOGHAN PLAİN
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferhat AĞIRMAN  
ARİSTOTELES: DEVLET-BİREY İLİŞKİSİNDE DEVLETİN ÖNCELİĞİ Ss, 676-683
ARISTOTLE: STATE PRIORITY IN STATE-INDIVIDUAL RELATIONSHIP
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zülfiyye ISMAYIL  
NAHÇIVAN VE TEBRİZ AĞIZLARINDA MORFOLOJİ ÜSULLA SÖZYAPIMININ KIYASLAMALI İNCELENMESİ Ss, 684-692
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF SPEECH CREATIVITY WITH MORPHOLOGICAL METHOD IN NAKHCHIVAN AND TABRIZ DIALECTS
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Musevi Translator: Umut BAŞAR - Nasrin ZABETI MIANDOAB  
CÜVEYNÎ’NİN TARİH-İ CİHÂNGÜŞÂ’SINDA YER ALAN TÜRKÇE VE MOĞOLCA KELİMELER Ss, 693-714
CÜVEYNÎ’NİN TARİH-İ CİHÂNGÜŞÂ’SINDA YER ALAN TÜRKÇE VE MOĞOLCA KELİMELER
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Medine SIVRI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ERDEBİLLİLER Ss, 715-720
ARDABAİL'S
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emre YOLCU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TANPINAR’IN SAKLI DÜNYASI ARAYIŞLAR-KEŞİFLER-YORUMLAR, ED. JULİAN RENTZSCH-İBRAHİM ŞAHİN, DOĞU BATI YAYINLARI, ANKARA 2018. Ss, 721-722
TANPINAR'S HİDDEN WORLD SEEKS-DİSCOVERİES-COMMENTS, ED. JULİAN RENTZSCH-IBRAHİM ŞAHİN, EAST WEST PUBLİCATİONS, ANKARA 2018.
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Онлайн пользователей : 16
Сообщения на сегодня : 116
отправить статью : 172717

Adress :ANKARA
Phone :0506 509 32 59 Fax :
Email :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri