• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • DUYURU

  ORCID Numarası 

  olmayan yazarların

  çalışmaları

  yayınlanmayacaktır.


  DUYURU

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

   


Son SayıEditör
Özkul ÇOBANOĞLU

Editör Yardımcısı
Seyfullah YILDIRIM

ANKARA  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzkul ÇOBANOĞLU  
KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER ss. 1-9
THE TRANSFORMATİONS FROM KAM TO BAKSI AND EMÇİ İN THE KAZAK FOLK CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze ÖKSÜZ  
TÜRK VE RUS MİTOLOJİLERİNDE MİTİK DÜNYA, ÖLÜM VE RUH ANLAYIŞI ss. 10-29
THE MYTHIC WORLD, CONCEPTION OF DEATH AND SOUL IN TURKISH AND RUSSIAN MYTHOLOGIES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÖZBEK Yusuf ESMER  
TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İŞGÜCÜ İHTİYACI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss. 30-39
A RESEARCH ON LABOR FORCE REQUİREMENT IN TURKİSH READY-WEAR INDUSTRY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahu CAVLAZOĞLU DAVULCU  
ANADOLU’DA YAZILMIŞ İLK TÜRKÇE TIP KİTAPLARINDAN BİRİ BÂH-NÂME-İ PÂDİŞÂHÎ TERCÜMESİ ss. 40-52
ONE OF THE FİRST TURKİSH MEDİCAL BOOKS WRİTTEN İN ANATOLİA THE TRANSLATİON OF BÂH-NÂME-İ PÂDİŞÂHÎ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali SÖNMEZ Vedat ÇALIŞKAN  
OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI ss. 53-71
TRADITIONAL FAIRS IN ÇANAKKALE SINCE THE OTTOMAN PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin |


Aslı MANAV  
SALİH BİN CELALEDDİN'İN TARİH-İ MISIR ADLI ESERİ ÜZERİNE ss. 72-121
SALIH BIN CELALEDDIN'S WORK ON EGYPTIAN HISTORY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Aylin ERASLAN  
BİR ADAK RİTÜELİ OLARAK BİBİ MÜŞKÜL ss. 122-138
BİBİ MÜŞKÜL AS A RITUAL VOW

Özet | Abstract | Tam Metin |


Aysun GÜNDÜZ ÖNAL  
BATI ANTALYA’DA TARİHÎ YAPILARDAN KAYNAKLANAN YER ADLARI ÜZERİNE ss. 139-150
THE PLACE NAMES İN WEST ANTALYA ORİGİNATED FROM HİSTORİCAL BUİLDİNGS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK Duygu KAÇAR, Orkun ALPTEKİN  
MİMARİ MEKÂN KURGUSUNDA DOLU-BOŞ TEORİSİ: ESOGÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MEŞELİK KAMPÜSÜ ss. 151-160
SOLID – VOID THEORY IN ARCHITECTURAL SPACE: ESOGÜ FACULTY OF SCIENCE AND LITERATURE, MESELIK CAMPUS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe DURGUN KAYGISIZ  
YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMİKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ ss. 161-174
DYNAMICS OF POVERTY AND INCOME INEQUALITY: DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS ON SELECTED EUROPE AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahanur Garan GÖKŞEN  
ROMANTİK ŞAİRDEN MELANKOLİK OKURA: AHMET MİTHAT EFENDİ VE HÜSEYİN RAHMİ’NİN ŞİİR OKUYAN KADINLARI ss. 175-186
MELANCHOLİC READİNG BY ROMANTİC POET: WOMEN READİNG POETRİES OF AHMET MİTHAT EFENDİ AND HÜSEYİN RAHMİ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Berna ÜSTÜN  
TÜRK EVİ MEKAN KURGUSUNDAKİ PROGRAMATİK YAPILARIN TASARIMSAL BÜTÜNLÜĞÜ ss. 187-207
THE DESIGN INTEGRITY OF THE PROGRAMMATIC STRUCTURES IN TURKISH HOUSE SPACE FICTION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ceylan YILDIRIM  
GÜNDAY’IN ZİYAN ROMANININ FRANSIZCA ÇEVİRİSİ: ASKERİ SÖYLEMLERİN AKTARIMINDA İDEOLOJİK BAĞLAMIN TEMSİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ss. 208-231
THE FRENCH TRANSLATION OF HAKAN GÜNDAY'S NOVEL ZİYAN: EVALUATION OF THE REPRESENTATION OF IDEOLOGICAL CONTEXT IN THE TRANSFERENCE OF MILITARY DISCOURSES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Duygu KAMACI GENCER  
TDK TÜRKÇE SÖZLÜK’TE ESKİMİŞ KULLANIM ETİKETİ ÜZERİNE ss. 232-240
OLD-FASHIONED USAGE LABEL IN TDK TURKISH DICTIONARY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru GÜHER  
ARŞİV BELGELERİYLE CEBEL-İ BEREKET SANCAĞI’NDA 1915 YILINDAKİ ERMENİ TEHCİRİ ss. 241-260
ARMENİAN DEPORTATİONS İN 1915 İN THE ARCHIVE DOCUMENTS CEBEL-İ BEREKET SANJAK

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru GÜVENEN  
HOCA DEHHÂNÎ DİVANI’NIN DİL BİLGİSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ss. 261-283
ON THE HOCA DEHHANİ'S DİVAN'S GRAMATİCAL FEATURES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Efecan KARAGÖL  
MUHİBBÎ'NİN BİR GAZELİNİ ŞERH DENEMESİ ss. 285-295
COMMENTARY A LYRİC OF MUHİBBÎ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ekrem MEMİŞ  
HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI ss. 296-303
THE REFLECTIONS OF HURRIAN-MITANNIAN PARTNERSHIP ON ANCIENT NEAR EAST HISTORY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine ATMACA Özlem GÜZEL  
ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNİN KÖY ADLARI ss. 304-328
VILLAGE NAMES OF KORKUTELİ DISTRICT OF ANTALYA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Baran ARSLAN Erkan NUR  
TEKNOLOJİNİN YENİ ÇOCUĞU: K KUŞAĞI ss. 329-347
NEW CHILD OF TECHNOLOGY: K GENERATION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah AYDEMİR  
DEMİR PERDE ÜLKELERİNDE RADIO FREE EUROPE: 1956 POZNAN AYAKLANMASI ve 1956 MACAR AYAKLANMASI ss. 349-358
RADIO FREE EUROPE IN IRON CURTAIN COUNTRIES: 1956 POZNAN UPRISING AND 1956 HUNGARIAN UPRISING

Özet | Abstract | Tam Metin |


Eray BAYRAMOL  
RUS DİPLOMATİK BELGELERİNDE GOEBEN VE BRESLAU KRİZİ ss. 359-369
GOEBEN AND BRESLAU CRİSİS İN RUSSİAN DİPLOMATİC DOCUMENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Eren Alper YILMAZ  
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE İNSANİ YARDIMLARI ss. 370-382
HUMANITARIAN ASSISTANCE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS ON SYRIANS IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Erkam TEMİR Fırat YALDIZ  
ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NIN RUS BASININA YANSIMASI: İZVESTİYA GAZETESİ ÖRNEĞİ ss. 383-399
REFLECTION OF OPERATION OLIVE BRANCH ON THE RUSSIAN PRESS: EXAMPLE OF IZVESTIA NEWSPAPER

Özet | Abstract | Tam Metin |


Filiz GÜVEN  
KADINLIĞIN İNŞA OTORİTELERİ ss. 400-414
CONSTRUCTION AUTHORITIES OF WOMANHOOD

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer Faruk DEMİRKOL  
TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL ss. 415-434
REVENUE STANDARD FROM CUSTOMER CONTRACTS: 5 STAGE MODEL

Özet | Abstract | Tam Metin |


İ. Gülsel SEV  
KUTADGU BİLİG’İ “PEK, ÇOK” ANLAMLI SÖZCÜKLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME ss. 435-452
EVALUATING KUTADGU BILIG IN TERMS OF WORDS MEANING “PEK, ÇOK”

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan ALP  
DONALD JOHN TRUMP ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN SİYASETTE KADINA YÖNELİK AYRIMCI SÖYLEM ÖRNEKLERİ ss. 453-466
THROUGH DONALD JOJN TRUMP SAMPLE DİSCRİMİNATORY DİSCOURSE AGAİNST WOMEN İN POLİTİCS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan DEĞERLİ Nezihe TÜFEKCİ  
TOPLUMUN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ ss. 467-488
DETERMINATION OF THE HEALTH LITERACY LEVEL OF THE SOCIETY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice SOMÇAĞ  
BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN ss. 489-500
SHOES THAT ARE PRODUCED FROM BEAD WORK (PRISON WORK) UPPERS: MEHMET AKBACAKOĞLU'S COLLECTION

Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim ONAY  
UYGURLAR VE T’ANG HANEDANLIĞI ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLER VE ELÇİLER ss. 501-519
DIPLOMATIC RELATIONS AND AMBASSADORS BETWEEN THE UYGHURS AND T’ANG DYNASTY

Özet | Abstract | Tam Metin |


İlker YAKIN  
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PODCAST TASARIMINDA ARCS-V MODELİ KULLANIMI: MOTİVASYONEL TAKTİK SEÇİMLERİ ss. 520-541
USİNG ARCS-V MODEL İN FOREİGN LANGUAGE EDUCATİON PRESERVİCE TEACHERS’ PODCAST DESİGN: SELECTİONS OF MOTİVATİONAL TACTİCS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Fuat KORKMAZER Reha SAYDAN  
KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ss. 542-561
AN APPLİCATİON ON THE EFFECT OF THE PERCEİVED INSTİTUTİONAL REPUTATİON ON THE ORGANİZATİONAL COMMİTMENT OF EMPLOYEES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Himmet HÜLÜR Kemal AVCI Oğuzhan ŞENEL Selin AKINÇ  
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNİN DIŞ PAYDAŞLAR AÇISINDAN İTİBARI ss. 562-583
THE CORPORATE REPUTATION OF BOLU ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY FROM THE POINT OF EXTERNAL STAKEHOLDERS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet DÖNMEZ  
ALEVİLİKTE MODEL BİR ŞAHSİYET OLARAK MÜRŞÎD-İ KÂMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDEʼNİN FERT VE TOPLUM ANLAYIŞI ss. 584-600
FERTILITY AND SOCIETY PERCEPTION MURSHID-İ KAMİL HÜSEYİN DOĞAN DEDE AS A MODEL PERSON IN ALEVISM

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ŞEKER  
BAHRÎ MEMLÛKLER DÖNEMİ’NDE ADLİYE SARAYLARI ss. 601-612
THE COURTHOUSES IN THE BAHRI MAMLUKS PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin |


Meryem ARSLAN  
TÜRKMANCA VE KELİME TÜRLERİ: KELSTERBACH ÖRNEĞİ ss. 613-631
DEUKİSCH AND WORD TYPES: THE KELSTERBACH EXAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat ORHUN  
TÜRK DİLLERİNİN BİLGİSAYARLI AKTARILMASI HAKKINDA İNCELEME ss. 632-648
A SURVEY ABOUT MACHİNE TRANSLATİON OF TURKİC LANGUAGES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar YETİŞEN Musa TÜRKOĞLU  
TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ss. 649-675
COMPARISON OF THE STRATEGIC PLANS OF THE STATE UNIVERSITIES ESTABLISHED IN 2008 IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa ÖZTÜRK  
AYASTEFANOS VE BERLİN ANTLAŞMALARI ARASI SÜRECİN ÇARLIK RUSYA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss. 676-687
PERSPECTİVE OF TSARİST RUSSİA PERİOD OF BETWEEN SAN STEFANO AND BERLİN TREATİES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Mürşit IŞIK  
KAMU ÇALIŞANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ ss. 688-704
ATTITUDES OF PUBLIC OFFICIALS REGARDING IN-SERVICE TRAINING: EXAMPLE OF ISPARTA PROVINCE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Nedim BAKIRCI Hüseyin Kürşat TÜRKAN  
KIRGIZ MASALLARINDA FAKİRLİK ss. 705-714
POVERTY IN KIRGHIZ FAIRY TALES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Nilüfer İLHAN  
RUH ADAM, MASUMİYET MÜZESİ VE ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU ADLI ROMANLARDA AŞKIN DELİLİK HÂLLERİ ss. 715-730
THE MADNESS ASPECT OF LOVE İN THE NOVELS OF “SPİRİT MAN”, “MUSEUM OF İNNOCENCE” AND “ŞANZELİZE WEDDİNG HALL”

Özet | Abstract | Tam Metin |


Onur Kemal YILMAZ  
TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ: COĞRAFİ BÖLGE BELEDİYE BİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ ss. 731-752
LOCAL GOVERNMENT UNİONS İN TURKEY: A RESEARCH AND MODEL PROPOSAL ON GEOGRAPHİCAL REGİON MUNİCİPALİTY UNİONS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman TUTAL  
ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK ss. 753-775
UNİVERSİTY CAMPUS AND ACCESSİBİLİTY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Kağan Çağrı KARACA Özlem KÖROĞLU  
RESTORAN ATMOSFERİNİN TEKRAR ZİYARET NİYETİNE ETKİSİ: AKIŞ DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ ss. 776-797
THE EFFECT OF RESTAURANT ATMOSPHERE ON REVISIT INTENTIONS: THE MEDIATING ROLE OF FLOW EXPERIENCE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ruhi ERSOY  
KAFKASYA’NIN KÜLTÜR JEOPOLİTİĞİ VE TÜRK DÜNYASI ss. 798-807
THE CULTURAL GEOPOLİTİCS OF THE CAUCASUS AND THE TURKİSH WORLD

Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek ŞAHİN Savaş DURMUŞ  
TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME, İHRACAT VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ ss. 808-825
THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP CAUSALITY BETWEN ECONOMIC GROWTH, EXPORT AND STOCK PRICES IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Savaş ŞAHİN  
TÜRKMENİSTANDAKİ YER ADLARINI TEMATİK SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI ss. 826-839
THE THEMATIC CLASSIFICATION STUDY OF THE PLACES IN TURKMENISTAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Selcen ÖZKAN  
DÂRÜ’L-FÜNÛNDAN ÜNİVERSİTEYE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ ss. 840-856
MENTAL CONVERSION IN TURKISH HIGHER EDUCATION FROM DÂRÜ’L-FÜNÛN TO UNIVERSITY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk GÜNDÜZ Gönül REYHANOĞLU  
KADİM KENTİN KİMLİĞİ ANTAKYA UZUN ÇARŞI ss. 857-871
IDENTİTY OF ANCİENT CİTY ANTİOCH; "UZUN ÇARŞI"

Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim ÖZCAN  
TANZİMAT DÖNEMİNDEKİ TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE AMASYA ŞEHİR NÜFUSUNUN MESLEKİ YAPISI ss. 872-897
THE PROFESSİON STUCTURE OF AMASYA POPULATİON RELATED TO THE TEMETTUAT BOOK İN REFORM PERİOD

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Nur İPEK Seniha Ünay SELÇUK  
SANAT ESERİNİN KENDİNDEN BAŞKA REFERANSI YOK MUDUR? ss. 898-908
ISN’T THERE ANY OTHER REFERENCE TO THE ARTWORK APART FROM ITSELF?

Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar UĞURLU  
MUDURNU’DA TASAVVUF ss. 909-926
SUFISM IN MUDURNU

Özet | Abstract | Tam Metin |


Serkan DENİZ Onur YÜKSEL  
SAĞLIK TÜKETİCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI İLE HASTANE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ss. 927-934
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE IMAGE PERCEPTION AND HOSPITAL COMMITMENT OF HEALTHCARE CONSUMERS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Seven ERDOĞAN  
ÇİN VE RUSYA’NIN ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ KAPSAMINDAKİ ETKİLEŞİMİ ss. 935-947
THE INTERRACTION OF CHINA AND RUSSIA WITHIN THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel OĞUZ HAÇAT F. Betül DEMİR  
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2002-2018) ss. 948-973
EVALUATION OF THE DOCTORAL DISSERTATIONS CONDUCTED ON SOCIAL STUDIES EDUCATION (2002-2018)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman FİDAN  
ÇİZGİ DİZİLERDE GELENEKSEL MÜZİK KULLANIMINA UYGULAMALI HALKBİLİMİ PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ ss. 974-984
A REVİEW WİTHİN THE SCOPE OF APPLİED FOLKLORE ON USİNG TRADİTİONAL MUSİC İN THE ANİMATED CARTOON

Özet | Abstract | Tam Metin |


Rukiye ÇELİK Şerife Alev UYSAL  
ÖĞRETİM ELEMANLARININ MOBBİNG TECRÜBELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA ss. 985-1005
A QUALITATIVE STUDY ON MOBBING FROM THE EXPERIENCES OF LECTURERS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuğçe ERDAL  
ZİYARET YERLERİ BAĞLAMINDA ÂŞIKLIK ile VELİ KÜLTÜNÜN BİRLEŞİMİ (Karacaoğlan ve Kul Emin Örneği) ss. 1006-1019
IN THE CONTEXT OF THE HOLY VISITING PLACES THE ASHIK TRADITION COMBINATION OF WITH THE SAINT CULT (The Cases of Karacaoğlan and Kul Emin)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Yalçın KAHYA  
BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK MİZAH: SOSYAL MEDYADA SPOR TEMALI ‘CAPS’ KÜLTÜRÜ ss. 1020-1030
HUMOR AS A COMMUNICATION TOOL: SPORTS-BASED 'CAPS' CULTURE ON THE SOCIAL MEDIA

Özet | Abstract | Tam Metin |


Vahap ONEN  
MARKA GÜVENİ MARKA SADAKATİ VE MARKA TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KIRTASİYE SEKTÖRÜ UYGULAMASI ss. 1031-1044
ANALYSİS OF RELATİONSHİP BETWEEN BRAND TRUST BRAND LOYALTY AND BRAND PREFERENCE: STATİONERY INDUSTRY APPLİCATİON

Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan TİYEK Mahmut DOĞAN  
AK PARTI DÖNEMINDE (2002-2015) SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI ss. 1045-1059
SOCIAL ASSISTANCE APPLICATIONS AK PARTY PERIOD (2002-2015)

Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuran TUNCER Neslihan AVCI  
YETİŞTİRME YURDUNDAN ANNELİĞE GİDEN YOLCULUK; KORUMA ALTINDA BÜYÜYEN KADINLARIN ANNELİK DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA ss. 1060-1087
A JOURNEY FROM THE ORPHANAGE TO MOTHERHOOD A QUALITATIVE STUDY ON THE EXPERIENCES OF THE WOMEN RAISED UNDER PROTECTION

Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil ÇETİN  
KAZAKLAR TÜRKLERİNDE ÇOCUK İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLER VE ÇOCUK TERBİYESİ ss. 1088-1101
CHILD-RELATED CEREMONIES AND BRINGING UP IN KAZAKH TURKS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Yılmaz YEŞİL Muhammet KOÇAK  
TÜRKÇE VE ALMANCA’DAKİ KÖPEK İLE İLGİLİ DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRMASI ss. 1102-1112
COMPARISON OF PHRASES RELATED TO DOGS IN TURKISH AND GERMAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


H.Nurgül BEGİÇ  
ANKARA ÇUBUK KÖYLERİNDE GELENEKSEL GELİN GİYSİLERİ ss. 1113-1131
ANKARA ÇUBUK KÖYLERİNDE GELENEKSEL GELİN GİYSİLERİ

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sacide ÇOBANOĞLU  
KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ ss. 1132-1139
AN FOLKLORİSTİCAL ANAYSES OF THE MOTİF OF THE AŞİK GAME İN THE KAZAK VERSİON OF THE KÖROĞLU EPİCS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Sertan ALİBEKİROĞLU  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YARI YARDIMCI FİİLLER ss. 1140-1147
SEMI-AUXILIARY VERBS IN TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan ALPAGU  
KRİZLERİN EKONOMİDEKİ YERİ ss. 1148-1167
THE ROLE OF CRİSİS İN THE ECONOMY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Yalçın KAYALI Esra BÜYÜKBAHÇECİ  
TÜRK VE HİNT MİTOLOJİLERİNDE DOĞAL FENOMENLER: GÜNEŞ VE AY ss. 1168-1183
NATURAL PHENOMENES IN TURKISH AND INDEX MYTHOLOGY: SUN AND AY

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri